Världens bästa tryckkvalitet.

Vi använ­der – som enda tid­nings­fa­brik i Fin­land – vat­ten­fri rota­tions­tryck­tek­nik som pro­du­ce­rar värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet till för­mån för våra kun­der. Och för jord­klo­tet – eftersom vår tryck­tek­nik ock­så är excep­tio­nellt eko­lo­gisk. Och då dess­utom vår kundser­vice är okom­pli­ce­rad och män­ni­sko­nä­ra lönar det sig för dig abso­lut att kon­tak­ta oss!

Tryck­kva­li­tet

Värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet inne­bär i prak­ti­ken rena och kla­ra fär­ger, pap­per som inte tänjs ut och mini­mal punkt­för­sto­ring – vil­ka alla till­sam­mans gör det möj­ligt att åter­ge bil­der som myc­ket skar­pa. Den tor­ra tryck­fär­gen hål­ler sig ock­så bra i tid­ning­en, så de pro­duk­ter vi tryc­ker är i prak­ti­ken näs­tan kladdfria.

Eko­lo­gis­ka aspekter

Vår tryck­pro­cess är helt fri från olja och kemi­ka­li­er. Eftersom tryck­kva­li­te­ten är av topp­klass redan från förs­ta tid­ning­en blir ock­så pap­pers­svin­net myc­ket litet. Dess­utom är åter­vin­nings­gra­den i vårt före­tag hela 99%

Ser­vice

Trots att vårt tryc­ke­ri är en stor, modern tid­nings­fa­brik är vår arbets­ge­men­skap ändå liten och stäm­ning­en näs­tan hem­lik. Allt det­ta åter­speglas i vår män­ni­sko­nä­ra ser­vice, som är famil­jär men effektiv.

Pro­duk­ter

Vår rota­tions­tryck­tek­nik pro­du­ce­rar värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet och kan använ­das utö­ver för tra­di­tio­nel­la tid­nings­pro­duk­ter ock­så för att tryc­ka bland annat tid­skrif­ter, före­tags- och orga­ni­sa­tions­tid­ning­ar samt bro­schy­rer på ett först­klas­sigt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

Anställ­da

Tid­ning­ar daligen

Pappers­förbrukning per år

i omsätt­ning