Övriga tjänster

Anri­kad e‑tidning

En anri­kad e‑tidning är ett enkelt och snabbt sätt att pub­li­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra inne­håll digi­talt – ock­så på mobi­len. Vi anri­kar pub­li­ka­tio­ner­na som en tjänst eller om du vill kan du anri­ka pub­li­ka­tio­nen med de verk­tyg som vi själ­va erbjuder.

Pub­li­ka­tio­ner­na kan läsas av alla – eller bara av den mål­grupp du öns­kar, t.ex. genom län­kar till din webbplats.

Bra exem­pel finns här.

Digi­talt arkiv

Vi kan ock­så digi­ta­li­se­ra gam­la pap­pers­tid­ning­ar och ska­pa ett fun­ge­ran­de arkiv med sök­funk­tio­ner för dem. Tjäns­ten genom­förs enligt prin­ci­pen nyck­lar­na i handen.

Kon­tak­ta vår för­sälj­ning, så berät­tar vi mer om den anri­ka­de e‑tidningen och det digi­ta­la arkivet.

PETER MARJAKANGAS (på bil­den)
För­sälj­nings­chef (huvud­stads­re­gi­o­nen)

Vi gil­lar inte hel­ler vatten.

Vid rota­tions­tryck för­hind­rar näm­li­gen använd­ning­en av vat­ten pro­du­ce­ran­de av bäs­ta möj­li­ga tryckre­sul­tat. Där­för har vi – som enda tid­nings­fa­brik i Fin­land – infört vat­ten­fri tryck­tek­nik som pro­du­ce­rar den bäs­ta kva­li­te­ten i värl­den. Dess­utom excep­tio­nellt miljövänligt.

Beställ prov­tid­ning­ar

En prov­tid­ning är det bäs­ta sät­tet att få en upp­fatt­ning om värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet – och om oli­ka alter­na­tiv för att genom­fö­ra din tidning.