Vår histo­ria

Bot­nia Prints inled­de sin verk­sam­het 2010 och där­i­ge­nom firar vi i år vår 10-åri­ga resa.

Bot­nia Print ägs av Kale­va Media.

År 2012 belö­na­des vår kva­li­tet inter­na­tio­nellt när vårt före­tag blev med­lem i kva­li­tets­klub­ben World Asso­ci­a­tion of News­pa­pers and New Publishers WAN-IFRA. Det är frå­ga om det inter­na­tio­nellt sett mest ansed­da bevi­set på ett tid­nings­tryc­ke­ris hög­kva­li­ta­ti­va produktion.

Anställ­da

Tid­ning­ar daligen

Pappers­förbrukning per år

i omsätt­ning