Tidnings-
produkter

Tablo­id

Vår huvud­pro­dukt är tid­ning­ar av tablo­idstor­lek (280 x 400 mm).

Vi erbju­der fle­ra alter­na­tiv när det gäl­ler pap­pe­rets kvadratvikt och ljus­hets­grad samt mini­mi­upp­la­ga och anta­let sidor.

Inom efter­be­hand­ling kan vi bland annat göra en sku­ren tablo­id av tidningen.

Sku­ren tabloid

Vid efter­be­hand­ling kan den tryck­ta tid­ning­en slut­fö­ras i oli­ka for­mat genom att man skär bort mar­gi­na­ler­na utan­för trycky­tan, vil­ket ger en pro­dukt som är betyd­ligt sti­li­ga­re än en nor­mal tabloidtidning.

Vi har till­gång till två hög­pre­ste­ran­de skär­ma­ski­ner för att trim­ma tid­ning­ens kan­ter eller för änd­ring av for­ma­tet. Tid­ning­ar­na kan skä­ras i föl­jan­de storlekar:

  • Mins­ta pro­dukt: 184 mm x 260 mm
  • Sku­ren tablo­id: 230 mm x 300 mm – 260 mm x 380 mm

Vi erbju­der våra kun­der ock­så många and­ra alter­na­tiv för efter­be­hand­ling.

Mins­ta produkt

Vi har två hög­pre­ste­ran­de skär­ma­ski­ner för att trim­ma tid­ning­ens kan­ter eller för änd­ring av for­ma­tet. Det mins­ta skär­for­ma­tet för tid­ning­ar är 184 mm x 260 mm.

Till för­de­lar­na med vår mins­ta pro­dukt hör ock­så för­mån­lig­het och snabb leveranstid.

Den­na ”mini­tid­ning” är ett popu­lärt for­mat till exem­pel för bro­schy­rer, pro­gram­blad eller kataloger.

Bro­ads­he­et

Det tra­di­tio­nel­la tid­nings­for­ma­tet – bro­ads­he­et – är fort­fa­ran­de ett bra alter­na­tiv. Dess sto­ra stor­lek (400 x 560 mil­li­me­ter) gör att tid­ning­en skil­jer ut sig på ett posi­tivt sätt åt och ger tid­nings­hus fler möj­lig­he­ter bl.a. att utnytt­ja sto­ra bil­der. Vid tryck­ning kan vi erbju­da fle­ra alter­na­tiv när det gäl­ler pap­pe­rets kvadratvikt och ljus­hets­grad samt mini­mi­upp­la­ga och anta­let sidor.

Kon­tak­ta oss, så fun­de­rar vi till­sam­mans på det alter­na­tiv som pas­sar bäst just för din produkt.

SUSANNA STARCK (på bil­den)
Kund­re­la­tions­an­sva­rig

Tips #221!

De tid­ning­ar­na som vi tryckt fläc­kar inte av sig på din lju­sa sof­fa. Inte hel­ler får du trycksvär­ta på dina hän­der eller klä­der. Tack vare vår vat­ten­fria rota­tions­tryck­tek­nik som pro­du­ce­rar den bäs­ta tryck­kva­li­te­ten i värl­den, hålls tryck­fär­gen i tid­ning­en. Och bil­der­na åter­ges tyd­ligt på sidor­na, skar­pa och med kla­ra fär­ger. Om du nöd­vän­digt­vis vill smut­sa ner din sof­fa rekom­men­de­rar vi till exem­pel att du på sof­fan häl­ler lite pris­värt, karak­tärs­fast chi­lenskt rött vin, med drö­jan­de och balan­se­rad eftersmak.

Beställ prov­tid­ning­ar

En prov­tid­ning är det bäs­ta sät­tet att få en upp­fatt­ning om värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet – och om oli­ka alter­na­tiv för att genom­fö­ra din tidning.