Mate­ri­al-
instruk­tio­ner

Vi rekom­men­de­rar våra kun­der det s.k. RGB-arbets­flö­det, vars främs­ta för­del är ett medi­e­o­be­ro­en­de mate­ri­al. Sam­ma mate­ri­al läm­par sig allt­så för både digi­ta­la pub­li­ka­tio­ner och oli­ka tryck­sa­ker. Det är lätt att behand­la bil­der­na när CMYK-över­fö­ring­en och skärp­ning­en av bil­der­na sker auto­ma­tiskt. Mate­ri­a­let kan ock­så inne­hål­la CMYK-element.

Mate­ri­al­gui­de

Vi har sam­man­ställt en mate­ri­al­gui­de för att det ska gå så lätt och tryggt som möj­ligt att pro­du­ce­ra och leve­re­ra digi­talt material.

Lad­da ned färginställningar

Spa­ra fär­gin­ställ­ning­ar­na här.

Öpp­na Ado­be Pho­tos­hop och välj i meny­ra­den EDIT > COLOR SETTINGS. Välj LOAD från hög­ra sidan i den vy som öpp­nas på skär­men och lad­da ner filen väriasetukset.csf som du spa­rat med ett iden­ti­fi­er­bart namn i den använ­dar­spe­ci­fi­ka map­pen \Adobe\Color\Settings.

Stäng Pho­tos­hop, öpp­na fär­gin­ställ­ning­ar­na på nytt och spa­ra den akti­va fär­gin­ställ­ning som ska spa­ras. När fär­gin­ställ­ning­ar­na finns spa­ra­de på rätt stäl­le kan du bear­be­ta dem med oli­ka pro­gram i Ado­be med hjälp av Ado­be Bridge.

Öpp­na Ado­be Bridge och välj i meny­ra­den EDIT > COLOR SETTING. Lis­tan visar oli­ka fär­gin­ställ­ning­ar och om den inte visar den fär­gin­ställ­ning du spa­rat, lägg ett kryss i fönst­ret så ser du en bre­da­re vy. Välj den fär­gin­ställ­ning du spa­rat och klic­ka på KÄYTÄ (ANVÄND). De fär­gin­ställ­ning­ar du har instal­le­rat är nu till­gäng­li­ga i samt­li­ga Adobe-program.

Lad­da ned utskriftsinställningar

Spa­ra utskrifts­in­ställ­ning­ar­na här.

Öpp­na Ado­be InDe­sign och välj i meny­ra­den TIEDOSTO > ADOBE PDF ‑ole­tusar­vot > MÄÄRITÄ. Lad­da ner dina spa­ra­de utskrifts­in­ställ­ning­ar tulostusasetus.joboptions

För RGB-pro­fil rekom­men­de­ras Ado­be RGB-pro­fil och för CMYK-bil­der pro­fi­len Isonewspaper26v4.

Gör inte den skärp­ning av RGB-bil­der som krävs för Cold­set-tryck­ning. CMYK-bil­der krä­ver där­e­mot skärp­ning. Den rekom­men­de­ra­de upp­lös­ning­en av bil­den är 220 dpi.

På en sida kan fin­nas både RGB- och CMYK-bil­der, eftersom bil­der­na vid kon­ver­te­ring behand­las enligt inställ­ning­ar­na. Spot­fär­ger rekom­men­de­ras inte, eftersom deras nyan­ser kan för­änd­ras vid konvertering.

Kon­tak­ta oss om du behö­ver hjälp eller mer information.

Beställ mate­ri­al­in­struk­tio­ner