Aineisto-ohjeet

Suo­sit­te­lem­me asiak­kail­lem­me ns. RGB-työn­kul­kua, jon­ka paras etu on media­riip­pu­ma­ton aineis­to. Sama aineis­to sovel­tuu siis sekä digi­jul­kai­sui­hin että eri­lai­siin pai­no­tuot­tei­siin. Kuvien käsit­te­ly on help­poa, kun CMYK-kään­nös ja kuvien terä­vöin­ti tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti. Aineis­tos­sa voi olla myös CMYK-ele­ment­te­jä. Gra­fii­kan ja värien tulee olla väri­tyy­pil­tään pro­ses­si ja väri­ti­lal­taan CMYK.

Aineis­to-opas

Olem­me koon­neet aineis­to-oppaan, jot­ta digi­taa­li­sen aineis­ton val­mis­ta­mi­nen ja sen toi­mit­ta­mi­nen sujui­si mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti. Voit tila­ta sen sivun alao­sas­sa ole­val­la lomak­keel­la.

Väria­se­tus­ten lataaminen

Tal­len­na väria­se­tuk­set täs­tä.

Avaa Ado­be Pho­tos­hop ja valit­se valik­ko­ri­vil­tä EDIT > COLOR SETTINGS. Valit­se ruu­dul­le avau­tu­van näky­män oikeas­ta lai­das­ta LOAD ja lataa tal­len­ta­ma­si väriasetukset.csf ‑tie­dos­to tun­nis­tet­ta­val­la nimel­lä käyt­tä­jä­koh­tai­seen \Adobe\Color\Settings kansioon.

Sul­je Pho­to­hop, avaa väria­se­tuk­set uudel­leen ja tal­len­na aktii­vi­se­na ole­va tal­len­net­ta­va väria­se­tus. Väria­se­tus­ten olles­sa oikeas­sa pai­kas­sa tal­len­net­tu­na voit hal­li­ta nii­tä eri Ado­ben ohjel­mien välil­lä Ado­be Brid­gen avulla.

Avaa Ado­be Brid­ge ja valit­se valik­ko­ri­vil­tä EDIT > COLOR SETTING. Lis­tal­la on eri­lai­sia väria­se­tuk­sia ja mikä­li sii­nä ei näy tal­len­ta­maa­si väria­se­tus­ta, lai­ta ruk­si ikku­naan, jol­loin se näyt­tää laa­jem­man näky­män. Valit­se tal­len­ta­ma­si väria­se­tus ja pai­na KÄYTÄ. Aset­ta­ma­si väria­se­tuk­set ovat nyt käy­tös­sä kai­kis­sa Ado­ben ohjelmissa.

Tulos­tus­a­se­tus­ten lataaminen

Tal­len­na tulos­tus­a­se­tuk­set täs­tä.

Avaa Ado­be InDe­sign ja valit­se valik­ko­ri­vil­tä TIEDOSTO > ADOBE PDF ‑ole­tusar­vot > MÄÄRITÄ. Lataa tal­len­ta­ma­si tulostusasetus.joboptions

RGB-pro­fii­lik­si suo­si­tel­laan Ado­be RGB ‑pro­fii­lia ja CMYK-kuviin Isonewspaper26v4 profiilia.

Älä tee RGB-kuviin Cold­set-pai­na­mi­sen edel­lyt­tä­mää terä­vöin­tiä. CMYK-kuviin puo­les­taan tulee teh­dä terä­vöin­ti. Kuvan suo­si­tel­tu reso­luu­tio on 220 dpi.

Sivul­la voi olla sekä RGB- että CMYK-kuvia, sil­lä kon­ver­toin­nis­sa kuvat käsi­tel­lään ase­tus­ten­sa mukai­ses­ti. Spot­ti­vä­re­jä ei suo­si­tel­la, kos­ka kon­ver­toin­nis­sa nii­den sävyt saat­ta­vat muuttua.

Tilaa aineis­to-ohjeet