Jäl­ki­kä­sit­te­ly-
vaih­toeh­dot

Lei­ka­tut tuotteet

Käy­tös­säm­me on kak­si huip­pu­te­ho­kas­ta leik­ku­ria leh­den reu­no­jen trim­mauk­seen tai for­maa­tin muu­tok­seen. Leh­det voi­daan lei­ka­ta kokoon:
• Pie­nin tuo­te: 184 mm x 260 mm
• Lei­kat­tu tabloid: 230 mm x 300 mm – 260 mm x 380 mm

Liit­teet

Leh­den väliin lii­tet­ty yksit­täi­nen ark­ki tai koko­nai­nen leh­ti on erin­omai­nen tapa tehos­taa leh­den media­myyn­tiä tai ilah­dut­taa luki­joi­ta vaik­ka­pa leh­den omal­la tee­ma­jul­kai­sul­la. Kaik­ki Bot­nia Prin­tis­sä pai­ne­tut tuot­teet voi­daan liit­tää toi­sen leh­den sisään edel­lyt­täen, että pää­tuot­tees­sa on yli­tai­te (12 mm). Lii­te voi olla irral­li­nen tai lii­ma­ti­pal­la kes­ki­au­kea­mal­le kiin­ni­tet­ty. Saman leh­den sisäl­le on mah­dol­lis­ta saa­da jopa nel­jä eri­lais­ta lii­tet­tä. Liit­teet voi­vat olla kes­ke­nään eri kokoi­sia ja ne voi­daan pai­naa eri­lai­sil­le pape­reil­le – myös muualla.

Sel­kä­tai­te

Sel­kä­tai­te on joko kan­nen tai kes­ki­au­kea­man ylä­reu­nas­sa ole­va 4‑sivuinen lii­te, joka on pää­leh­den levyi­nen mut­ta vain puo­len sivun kor­kui­nen. Pää­leh­des­tä hyvin erot­tu­va­na se luo huo­mio­ar­vol­taan tehok­kaan mainosalustan.

Memos­tick

MemoS­tick on leh­den etu­kan­nes­sa komei­le­va, hel­pos­ti irro­tet­ta­vis­sa ole­va tar­ra, jon­ka huo­mio­ar­vo on tut­ki­tus­ti suu­ri. Par­haim­mil­laan MemoS­tick kan­nus­taa toi­mi­maan ja sik­si se onkin käy­tet­ty työ­ka­lu ns. sisäänheittomarkkinoinnissa.

TOMMI LUHTA (kuvas­sa)
Käyt­tö­pääl­lik­kö
Bot­nia Print Oy Ab

Leik­kaus­ka­pa­si­teet­tim­me tuplaantui.

Lei­kat­tu­jen leh­ti­tuot­tei­den kysyn­tä on kas­va­nut vii­me vuo­det. Sik­si olem­me­kin teh­neet lähes mil­joo­nain­ves­toin­nin hank­ki­mal­la toi­sen Ferag SNT-50 ‑leik­ku­rin. Leik­ku­ri on lai­te, jol­la pai­ne­tut leh­det voi­daan nopeas­ti vii­meis­tel­lä eri kokoi­siin for­maat­tei­hin leik­kaa­mal­la pai­no­pin­nan ulko­puo­li­set mar­gi­naa­lit pois. Lop­pu­tu­lok­se­na on huo­mat­ta­vas­ti nor­maa­lia tabloid-leh­teä tyy­lik­kääm­pi tuo­te. Inves­toin­nin myö­tä lei­kat­tu­jen tuot­tei­den läpi­me­noa­jat lyhen­ty­vät mer­kit­tä­väs­ti ja kapa­si­teet­tim­me kas­vaa. Voim­me myös tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä enem­män mah­dol­li­suuk­sia ja vaihtoehtoja.

Tilaa näy­te­leh­tiä

Näy­te­leh­ti on paras tapa saa­da käsi­tys pal­lon par­haas­ta pai­no­laa­dus­tam­me – sekä eri­lai­sis­ta leh­te­si toteutusvaihtoehdoista.