Efter­be­hand­lingsal­ter­na­tiv

Skur­na produkter

Vi har till­gång till två hög­pre­ste­ran­de skär­ma­ski­ner för att trim­ma tid­ning­ens kan­ter eller för änd­ring av for­ma­tet. Tid­ning­ar­na kan skä­ras i föl­jan­de storlekar:

• Mins­ta pro­dukt: 184 mm x 260 mm
• Sku­ren tablo­id: 230 mm x 300 mm – 260 mm x 380 mm

Bila­gor

Ett enskild ark eller en hel tid­ning som har info­gats i tid­ning­en är ett utmärkt sätt att effek­ti­vi­se­ra medi­e­för­sälj­ning­en av tid­ning­en eller att glä­da läsar­na t.ex. med tid­ning­ens egna tema­publi­ka­tion. I alla pro­duk­ter som trycks hos Bot­nia Print kan man foga in i en annan tid­ning, för­ut­satt att huvud­pro­duk­ten är för­sedd med över­fals (12 mm). Bila­gan kan vara fri­ståen­de eller fäst i mittupp­sla­get med lim­drop­par. Inom sam­ma tid­ning är det möj­ligt att få upp till fyra oli­ka bila­gor. Bila­gor­na kan vara av oli­ka stor­lek och de kan tryc­kas på oli­ka pap­per – ock­så i ett annat tryckeri.

Rygg­fals

En rygg­fals är en 4‑sidig bila­ga på omsla­get eller i övre kan­ten av mittupp­sla­get och lika bred som huvud­tid­ning­en men endast en halv sida hög. Eftersom den tyd­ligt urskil­jer sig från huvud­tid­ning­en är den en effek­tiv reklamp­latt­form med bra uppmärksamhetsvärde.

Memo­stick

Memo­stick är ett klis­ter­mär­ke på fram­si­dan av en tid­ning som lätt kan lös­gö­ras. Memo­stick har bevis­li­gen ett högt upp­märk­sam­hets­vär­de. I bäs­ta fall upp­munt­rar Memo­Stick till att age­ra och där­för har det använts som ett verk­tyg i s.k. loc­kan­de marknadsföring.

TOMMI LUHTA (på bil­den)
Drift­chef
Bot­nia Print Oy Ab

Vi för­dubb­la­de vår skärkapacitet.

Efter­frå­gan på skur­na tid­nings­pro­duk­ter har ökat under de senas­te åren. Där­för inve­ste­ra­de vi näs­tan en mil­jon och skaf­fa­de ytter­li­ga­re en Ferag SNT-50-skär­ma­skin. En skär­ma­skin är en anord­ning som gör det möj­ligt att snabbt skä­ra tryck­ta tid­ning­ar i oli­ka for­mat genom att skä­ra bort mar­gi­na­ler­na utan­för trycky­tan. Slut­re­sul­ta­tet är en myc­ket sti­li­ga­re pro­dukt än en nor­mal tablo­id. Tack vare inve­ste­ring­en blir pro­duk­ter­na betyd­ligt snab­ba­re fär­di­ga och vår skär­nings­ka­pa­ci­tet ökar. Vi kan ock­så erbju­da våra kun­der allt fler möj­lig­he­ter och alternativ.

Beställ prov­tid­ning­ar

En prov­tid­ning är det bäs­ta sät­tet att få en upp­fatt­ning om värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet – och om oli­ka alter­na­tiv för att genom­fö­ra din tidning.