Kon­takt-
upp­gif­ter

Okom­pli­ce­rat och snabbt.

Så betjä­nar vi våra kun­der. Hos oss behö­ver kun­den till exem­pel inte köa i tele­fon­väx­eln utan för var­je kund har vi utsett en egen kon­takt­per­son, med vil­ken kun­den kan skö­ta sitt ären­de famil­järt och effek­tivt. I bråds­kan­de pro­duk­tions­re­la­te­ra­de ären­den kan kun­den ock­så ringa drift­che­fens 24/7‑journummer 044 418 6610

Janne Koski

Jan­ne Koski

Verk­stäl­lan­de direktör

Peter Marjakangas

Peter Mar­ja­kang­as

För­sälj­nings­chef (huvud­stads­re­gi­o­nen)

Tommi Luhta

Tom­mi Luhta

Fabriks­chef, produktion

Toni Klemola

Toni Kle­mo­la

Fabriks­chef, loka­ler och teknik

Jyrki Jokela

Jyr­ki Jokela

Drift­chef

Kon­tak­ta mig, tack!

Läm­na dina kon­takt­upp­gif­ter nedan, så kon­tak­tar vi dig så snart som möjligt.