Pro­duk­ter

Vår rota­tions­tryck­tek­nik pro­du­ce­rar värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet och kan använ­das utö­ver för tra­di­tio­nel­la tid­nings­pro­duk­ter ock­så för att tryc­ka bland annat tid­skrif­ter, före­tags- och orga­ni­sa­tions­tid­ning­ar samt bro­schy­rer på ett först­klas­sigt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt.

Våra vik­ti­gas­te pro­duk­ter är tablo­id och sku­ren tabloid.

När det gäl­ler genom­fö­ran­det finns det fle­ra alter­na­tiv i frå­ga om såväl kvadratvikt och ljus­hets­grad som pro­duk­tens omfatt­ning och upp­la­ga. Vi har ock­så många möj­lig­he­ter till efterbehandling.

Kon­tak­ta allt­så vår för­sälj­ning, så fun­de­rar vi till­sam­mans på det alter­na­tiv som pas­sar bäst just för din produkt.

TONI KLEMOLA
Fabriks­chef

Skar­pa och kla­ra färger.

Den vat­ten­fria rota­tions­tryck­tek­nik som vi använ­der pro­du­ce­rar värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet, där punkt­för­sto­ring­en är mini­mal, bil­der­na är skar­pa och fär­ger­na kla­ra. Pro­ces­sen är ock­så myc­ket miljövänlig.

Beställ prov­tid­ning­ar

En prov­tid­ning är det bäs­ta sät­tet att få en upp­fatt­ning om värl­dens bäs­ta tryck­kva­li­tet – och om oli­ka alter­na­tiv för att genom­fö­ra din tidning.