Botnia Print

Palvelut

Pal­lon paras­ta pai­no­laa­tua tuot­ta­vaa rotaa­tio­pai­no­tek­niik­kaam­me voi­daan käyt­tää perin­teis­ten sano­ma­leh­ti­tuot­tei­den lisäk­si muun muas­sa aikakausi‑, yri­tys- ja jär­jes­tö­leh­tien sekä esit­tei­den pai­na­mi­seen laa­duk­kaas­ti ja kustannustehokkaasti.

Pää­tuot­tei­tam­me ovat tabloid sekä lei­kat­tu tabloid.

Toteu­tuk­sen suh­teen löy­tyy usei­ta vaih­toeh­to­ja niin pape­rin neliö­pai­non ja vaa­leusas­teen kuin tuot­teen laa­juu­den ja pai­nos­mää­rän­kin suh­teen. Tar­jol­la on myös run­saas­ti jälkikäsittelymahdollisuuksia.

Ota­han siis yhteyt­tä myyn­tiim­me, niin mie­ti­tään yhdes­sä juu­ri sinun tuot­teel­le­si sopi­vin toteutusvaihtoehto.

TONI KLEMOLA
Teh­das­pääl­lik­kö

Se terä­vyys ja värien kirkkaus.

Käyt­tä­mäm­me vede­tön rotaa­tio­pai­no­tek­niik­ka tuot­taa maa­il­man paras­ta pai­no­laa­tua, jos­sa pis­teen­kas­vu on mini­maa­lis­ta, kuvat tois­tu­vat terä­vi­nä ja värit kirk­kai­na. Pro­ses­si on myös huo­mat­ta­van ympäristöystävällinen.

Tilaa näy­te­leh­tiä

Näy­te­leh­ti on paras tapa saa­da käsi­tys pal­lon par­haas­ta pai­no­laa­dus­tam­me – sekä eri­lai­sis­ta leh­te­si toteutusvaihtoehdoista.