Muut palvelut

Rikas­tet­tu näköislehti

Rikas­tet­tu näköis­leh­ti on help­po ja nopea tapa jul­kais­ta ja jakaa sisäl­tö­jä digi­taa­li­ses­ti – myös mobii­lis­sa. Toteu­tam­me jul­kai­su­jen rikas­ta­mi­sen pal­ve­lu­na tai halu­tes­sa­si voit rikas­taa jul­kai­sun itse tar­joa­mil­lam­me työkaluilla.

Jul­kai­sut ovat joko kaik­kien luet­ta­vis­sa – tai vain halua­ma­si koh­de­ryh­män käy­tet­tä­vis­sä esim. omal­ta sivus­tol­ta­si linkkaamalla.

Hyviä esi­merk­ke­jä löy­tyy tääl­tä.

Digiar­kis­to

Voim­me myös digi­toi­da van­hat pape­ri­leh­det ja luo­da niil­le toi­mi­van arkis­ton haku­ym­pä­ris­töi­neen. Pal­ve­lu toteu­te­taan avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la.

Ota­han siis yhteyt­tä myyn­tiim­me, niin ker­rom­me lisää rikas­te­tus­ta näköis­leh­des­tä sekä digiarkistosta.

PETER MARJAKANGAS (kuvas­sa)
Myyn­ti­pääl­lik­kö, Pääkaupunkiseutu

Mekään emme pidä vedestä.

Rotaa­tio­pai­na­mi­ses­sa veden käyt­tö nimit­täin estää par­haan mah­dol­li­sen pai­no­jäl­jen syn­ty­mi­sen. Sik­si otim­me käyt­töön – ainoa­na leh­ti­teh­taa­na Suo­mes­sa – vedet­tö­män pai­no­tek­nii­kan, joka tuot­taa maa­il­man paras­ta laa­tua. Vie­lä­pä poik­keuk­sel­li­sen ympäristöystävällisesti.

Tilaa näy­te­leh­tiä

Näy­te­leh­ti on paras tapa saa­da käsi­tys pal­lon par­haas­ta pai­no­laa­dus­tam­me – sekä eri­lai­sis­ta leh­te­si toteutusvaihtoehdoista.