Botnia Print Kokkolassa

Bot­nia Prin­tin toi­min­ta alkoi vuon­na 2010. Teim­me sil­loin kau­as­kan­toi­sen ja roh­kean pää­tök­sen inves­toi­da maa­il­man­luo­kan tek­niik­kaan, joka on mah­dol­lis­ta­nut eko­lo­gis­ten ja laa­du­kai­den leh­ti­tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen asiak­kail­lem­me jo yli kym­me­nen vuo­den ajan. Meil­lä on käy­tös­säm­me Suo­men ainoa kui­vaoff­set­ro­taa­tio. Emme käy­tä pai­no­pro­ses­sis­sa lain­kaan vet­tä, öljy­jä tai kemikaaleja.

Yhtiöl­lä on leh­ti­pai­not Kok­ko­las­sa (Bot­nia Print) sekä Kajaa­nis­sa (Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no). Bot­nia Print Oy Ab:n kuu­luu Kale­va Media ‑kon­ser­niin.

Vuo­des­ta 2012 läh­tien laa­tum­me on pal­kit­tu kan­sain­vä­li­ses­ti, kun yri­tyk­sem­me valit­tiin jäse­nek­si World Associa­tion of News­pa­pers and New Publis­hers WAN-IFRA laa­tuklu­biin. Kysees­sä on kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tuin osoi­tus sano­ma­leh­ti­pai­non tuo­tan­non laadusta.

Olem­me tuot­ta­neet pal­lon paras­ta pai­no­laa­tua asiak­kai­dem­me eduk­si jo yli kym­me­nen vuo­den ajan ja sii­tä uusim­pa­na tun­nus­tuk­se­na lois­taa ansait­se­mam­me WAN-IFRA Star Club- tähtiluokitus.

Suomalainen Lehtipaino Kajaanissa

Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­non väri­käs ja moni­vi­vah­tei­nen his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1964. Sil­loin Oulai­sis­sa perus­tet­tiin Pyhä­jo­ki­seu­dun Kir­ja­pai­no Oy, yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ole­va per­heyh­tiö, jon­ka pisim­mät juu­ret yltä­vät aina vuo­teen 1846. Tuol­loin Suo­ma­lai­sen Leh­ti­pai­non edel­tä­jä, Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran Kir­ja­pai­no, sai kei­sa­ril­li­sel­ta senaa­til­ta luvan kir­ja­pai­no­toi­min­nan aloit­ta­mi­seen Suomessa.

Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­nut Pyhä­jo­ki­seu­dun Kir­ja­pai­no Oy laa­jen­si ja vakiin­nut­ti 2000-luvun alku­puo­lel­la toi­min­taan­sa Kajaa­niin. Se tar­jo­si samal­la uuden nousun tuol­loin jo yli 150-vuo­ti­aal­le, Kai­nuuseen kul­keu­tu­neel­le perin­teik­kääl­le pai­no­ta­lobrän­dil­le. Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no syn­tyi uudel­leen, kun Pyhä­jo­ki­seu­dun Kir­ja­pai­no Oy otti tun­ne­tun nimen päi­vit­täi­seen käyttöönsä.

Tänä päi­vä­nä Kajaa­nis­sa toi­mi­va Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no on osa Kale­va Media ‑kon­ser­nia.

Suo­ma­lai­nen leh­ti­pai­no on elin­voi­mai­nen ja kehit­ty­vä, noin 20 hen­keä työl­lis­tä­vä leh­ti­teh­das, joka moder­nia tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta pal­ve­lu­ja kus­tan­ta­jil­le ja mai­nos­ta­jil­le. Pai­nam­me yli 50 sään­nöl­li­ses­ti ilmes­ty­vää leh­teä sekä mui­ta sano­ma­leh­ti­pa­pe­ril­le pai­net­ta­via pai­no­tuot­tei­ta viikoittain.

Ympä­ris­tö

Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no edis­tää kes­tä­vää kehi­tys­tä ja mini­moi toi­min­nas­taan aiheu­tu­vat ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Meil­le on myön­net­ty vuon­na 2018 Graa­fi­sen teol­li­suu­den ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti, joka takaa, että tuot­teen val­mis­tus­pro­ses­si on mah­dol­li­sim­man vähän ympä­ris­töä kuormittava.