Suomalainen
Lehtipaino
Palvelut

Laa­jas­ta kump­pa­ni­ver­kos­tos­tam­me löy­ty­vät kat­ta­vat pal­ve­lut pai­no­työn jokai­sel­le osa-alueelle.

Nyky­ai­kai­nen leh­ti­pai­nom­me tar­jo­aa koko pal­ve­lu­pa­ke­tin sano­ma­leh­den suun­nit­te­lus­ta ja sivun­val­mis­tuk­ses­ta val­miik­si pai­no­tuot­teek­si sekä toi­mit­taa val­miit tuot­teet asiak­kaan halua­mal­la taval­la vas­taa­not­ta­jan pos­ti­laa­tik­koon saak­ka. Pää­tuot­teem­me on Tabloid- ja broads­heet ‑leh­det. Sään­nöl­li­ses­ti ilmes­ty­vien sano­ma­leh­tien lisäk­si pai­nam­me eri­lai­sia suo­ra­mai­non­ta- ja mai­nos­pai­no­tuot­tei­ta. Leh­teä suun­ni­tel­les­sa­si ota yhteyt­tä myyn­ti­pääl­lik­kö Ris­to Hämäläiseen.

Ris­ton tavoi­tat nume­ros­ta +358 44 779 5235

risto.hamalainen@suomalainenlehtipaino.fi

Pai­no­tuot­teet

Voim­me val­mis­taa täy­sin neli­vä­ri­sen 56-sivui­sen tabloid tai 28-sivui­sen broadsheet-lehden.

Tabloi­din mitat: 280×400 mm
Vähim­mäis­mar­gi­naa­lit:
Ylä­mar­gi­naa­li 10 mm
Ala­mar­gi­naa­li 14 mm
Sisä­mar­gi­naa­li 6,5 mm
Ulko­mar­gi­naa­li 13,5 mm

Broads­hee­tin mitat: 400×560 mm
Vähim­mäis­mar­gi­naa­lit:
Ylä­mar­gi­naa­li 15 mm
Ala­mar­gi­naa­lit 15 mm
Sisä­mar­gi­naa­li 10 mm
Ulko­mar­gi­naa­li 10 mm

Jäl­ki­kä­sit­te­ly

Voim­me myös tuot­taa eril­li­sen liit­teen saman­ai­kai­ses­ti pai­net­tuun pää­tuot­tee­seen. Myös muu­al­ta tul­lei­ta pai­no­tuot­tei­ta voi­daan liit­teis­tää. Meil­tä saat halu­tes­sa­si myös ink­jet-osoit­teis­tuk­sen, nipu­tuk­sen ja postitaitteet.

Sivu- ja ilmoitusvalmistus

Kaut­tam­me jär­jes­tyy myös perin­tei­set sano­ma­leh­ti-ilmoi­tuk­set sekä eri­lai­set ban­ne­rit inter­ne­tiin ja mobii­li­pal­ve­lui­hin. Pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­luu myös asia­kas­leh­tien sivu­val­mis­tus tilaa­jan toi­mit­ta­mas­ta aineis­tos­ta jul­kai­su­kun­toon ja val­miin leh­den pai­na­mi­nen sekä selat­ta­van näköis­leh­den val­mis­ta­mi­nen täs­tä aineis­tos­ta net­tiä ja luku­lait­tei­ta varten.

Val­mis­tam­me muun muas­sa seu­ro­jen ja yhdis­tys­ten leh­tiä ja kausi­jul­kai­su­ja, yhtei­sö­jen tie­do­tus­leh­tiä, eri­lai­sia käsioh­jel­mia ja esit­tei­tä sekä edul­li­sia liitelehtiä.

Mai­nos­toi­mis­to­pal­ve­lut

Kon­ser­niim­me kuu­lu mai­nos­toi­mis­to­pal­ve­lut Kais­ta Design Kajaa­nis­sa sekä Crea­me­dia Kok­ko­las­sa, jot­ka pys­ty­vät tar­joa­maan vuo­sien koke­mus­ta ja moni­puo­li­sia mai­nos­toi­mis­to­pal­ve­lu­ja etsiville.

Jake­lu

Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no tar­jo­aa pai­no­pal­ve­lui­den lisäk­si eri­lai­sia jake­lu- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lu­ja monen­lai­siin tar­pei­siin. Yhteis­työ­kump­pa­nei­na jake­lu­asiois­sa toi­mi­vat muun muas­sa Hil­la Logis­tiik­ka, Pos­ti ja Suo­men Suo­ra­mai­non­ta Oy.