Lehtituotteet

Tabloid

Pää­tuot­teem­me on tabloid-kokoi­nen (280 x 400 mm) lehti.

Pai­na­mi­seen tar­joam­me usei­ta vaih­toeh­to­ja pape­rin neliö­pai­non ja vaa­leusas­teen sekä mini­mi­pai­nos­mää­rän ja sivu­mää­rän suhteen.

Jäl­ki­kä­sit­te­lys­sä leh­des­tä voi­daan muun muas­sa teh­dä lei­kat­tu tabloid.

Lei­kat­tu tabloid

Pai­net­tu leh­ti voi­daan jäl­ki­kä­sit­te­lys­sä vii­meis­tel­lä eri kokoi­siin for­maat­tei­hin leik­kaa­mal­la pai­no­pin­nan ulko­puo­li­set mar­gi­naa­lit pois, jol­loin syn­tyy huo­mat­ta­vas­ti nor­maa­lia tabloid-leh­teä tyy­lik­kääm­pi tuote.

Käy­tös­säm­me on kak­si huip­pu­te­ho­kas­ta leik­ku­ria leh­den reu­no­jen trim­mauk­seen tai for­maa­tin muu­tok­seen. Tabloid-kokoi­nen leh­ti voi­daan lei­ka­ta joko kokoi­hin 230 mm x 300 mm – 260 mm x 380 mm tai ”pie­nen tuot­teem­me” kokoon 184 mm x 260 mm.

Tar­jol­la on run­saas­ti mui­ta­kin jäl­ki­kä­sit­te­ly­vaih­toeh­to­ja.

Pie­nin tuote

Käy­tös­säm­me on kak­si huip­pu­te­ho­kas­ta leik­ku­ria leh­den reu­no­jen trim­mauk­seen tai for­maa­tin muu­tok­seen. Pie­nin for­maat­ti, johon leh­det voi­daan lei­ka­ta on kool­taan 184 mm x 260 mm.

Pie­nen tuot­teem­me etui­hin lukeu­tuu myös edul­li­suus sekä nopea toimitusaika. 

Tämä ”mini­leh­ti” on suo­sit­tu for­maat­ti esi­mer­kik­si esit­tei­siin, käsioh­jel­miin tai kuvastoihin.

Broads­heet

Perin­tei­nen sano­ma­leh­ti­for­maat­ti – broads­heet – on edel­leen hyvä vaih­toeh­to. Sen iso koko (400 x 560 mm) kun erot­tuu eduk­seen ja antaa enem­män mah­dol­li­suuk­sia leh­ti­tai­tol­le muun muas­sa suu­ri­ko­koi­sia kuvia hyödyntämällä.

Pai­na­mi­seen tar­joam­me usei­ta vaih­toeh­to­ja pape­rin neliö­pai­non ja vaa­leusas­teen sekä mini­mi­pai­nos­mää­rän ja sivu­mää­rän suhteen.

Ota­han siis yhteyt­tä myyn­tiim­me, niin mie­ti­tään yhdes­sä juu­ri sinun tuot­teel­le­si sopi­vin toteu­tus­vaih­toeh­to!

SUSANNE STARCK (kuvas­sa)
Asiak­kuus­vas­taa­va

Vink­ki #221!

Pai­na­mam­me leh­det eivät tah­raa vaa­le­aa soh­vaa­si. Eivät myös­kään käsiä­si tai vaat­tei­ta­si. Maa­il­man paras­ta pai­no­laa­tua tuot­ta­van vedet­tö­män rotaa­tio­pai­no­tek­niik­kam­me ansios­ta pai­no­vä­ri nimit­täin pysyy tiu­kas­ti leh­des­sä kiin­ni. Ja kuvat tois­tu­vat sivuil­la terä­vi­nä ja värit kirk­kai­na. Jos haluat sot­kea soh­va­si suo­sit­te­lem­me vaik­ka­pa kes­ki­hin­tai­sen, luon­tei­kaan, tan­nii­ni­sen, vii­pyi­le­vän ja kaa­tui­le­van chi­le­läi­sen puna­vii­nin kumoa­mis­ta sille.

Tilaa näy­te­leh­tiä

Näy­te­leh­ti on paras tapa saa­da käsi­tys pal­lon par­haas­ta pai­no­laa­dus­tam­me – sekä eri­lai­sis­ta leh­te­si toteutusvaihtoehdoista.