Pallon parasta painolaatua.

Ter­ve­tu­loa laa­tu­jen­giin! Kak­si leh­ti­teh­das­tam­me Kok­ko­las­sa ja Kajaa­nis­sa takaa­vat asiak­kail­lem­me mark­ki­noi­den jous­ta­vim­mat pai­no­pal­ve­lut ja par­haan pai­no­laa­dun. Kus­tan­nus­te­hok­kuu­des­ta ja tuo­tan­non eko­lo­gi­suu­des­ta tinkimättä!

Bot­nia Print Oy Ab:lla on leh­ti­pai­not Kajaa­nis­sa (Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no) sekä Kok­ko­las­sa (Bot­nia Print).

Pai­no­laa­tum­me on yli vuo­si­kym­me­nen ajan ollut mita­tus­ti maa­il­man huip­pu­luok­kaa; kuvat tois­tu­vat tuot­teis­sam­me terä­vi­nä sekä värit kirk­kai­na ja tah­raa­mat­to­mi­na. Kau­pan pääl­le tar­joam­me mut­kat­to­man muka­van palvelun.

Pai­no­laa­tu

Todis­te­tus­ti maa­il­man paras pai­no­laa­tu tar­koit­taa mm. värien puh­taut­ta ja kirk­kaut­ta, veny­mä­tön­tä pape­ria sekä mini­maa­lis­ta pis­teen­kas­vua. Kui­vu­va pai­no­vä­ri myös pysyy tiu­kas­ti leh­des­sä kiin­ni, joten pai­na­mam­me tuot­teet ovat käy­tän­nös­sä lähes tahraamattomia.

Eko­lo­gi­suus

Ympä­ris­tö kiit­tää, sil­lä tuot­ta­mam­me leh­det ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti eko­lo­gi­sia ja kes­tä­väl­lä taval­la tuo­tet­tu­ja. Käy­täm­me ainoa­na leh­ti­teh­taa­na Suo­mes­sa vede­tön­tä pai­no­tek­niik­kaa ts. kui­vaoff­set-rotaa­tio­ta. Lisäk­si pai­no­pro­ses­sim­me on öljy- ja kemi­kaa­li­va­paa. Pape­ri­hä­vik­kim­me­kin jää pie­nek­si sil­lä vedet­tö­män pai­no­tek­niik­ka­me ansios­ta pai­no­jäl­kem­me on huip­pu­luok­kaa ensim­mäi­sis­tä leh­dis­tä läh­tien. Lisäk­si yri­tyk­sem­me kier­rä­ty­sas­te on perä­ti 99 %.

Pal­ve­lu

Vaik­ka pai­no­ta­lom­me on iso ja moder­ni leh­ti­teh­das, on työyh­tei­söm­me kui­ten­kin pie­ni ja tun­nel­ma kodin­omai­nen. Kaik­ki tämä hei­jas­tuu ihmis­lä­hei­seen pal­ve­luum­me, joka on tut­ta­val­lis­ta mut­ta tehokasta.

Tuot­teet

Pal­lon paras­ta pai­no­laa­tua tuot­ta­vaa rotaa­tio­pai­no­tek­niik­kaam­me voi­daan käyt­tää perin­teis­ten sano­ma­leh­ti­tuot­tei­den lisäk­si muun muas­sa aikakaus‑, yri­tys- ja jär­jes­tö­leh­tien sekä esit­tei­den pai­na­mi­seen laa­duk­kaas­ti ja kustannustehokkaasti.

Teki­jöi­tä

Leh­tiä päivittäin

Pape­rin­ku­lu­tus vuodessa

Lii­ke­vaih­to

Ajan­koh­tais­ta