Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma är ett fin­ländskt ener­gi­bo­lag som byg­ger kärn­kraft­ver­ket Han­hi­ki­vi 1 på Han­hi­ki­vi­ud­den i Pyhä­jo­ki. I pro­jek­tet del­tar utö­ver Fen­no­vo­i­ma ock­så anlägg­ningsle­ve­ran­tö­ren RAOS Pro­ject, dess huvu­dent­re­pre­nör Titan‑2 samt...
Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry är Sal­la kom­muns mark­nads­fö­rings­för­e­ning och sam­ar­bets­or­gan i Lapp­land, som för när­va­ran­de omfat­tar över 40 före­tag. Störst av des­sa är natur­ligt­vis Sal­la kommun. Mat­kal­le Sal­laan ry bedri­ver gemen­sam mark­nads­fö­ring...
Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suo­men­maa är en aktu­ell, hög­klas­sig och kund­o­ri­en­te­rad tid­skrift som aktivt föl­jer hän­del­ser­na i värl­den, dagligen. Suo­men­maa kan pre­nu­me­re­ras både som digi­tal tid­skrift och pap­pers­tid­ning. Och Bot­nia Print tryc­ker omsorgs­fullt...
Mini­ma­ni

Mini­ma­ni

Mini­ma­ni är ett famil­je­fö­re­tag som kom­mer från Sei­nä­jo­ki och är den enda pri­va­ta hyper­mar­ket­ked­jan i Fin­land. Buti­ker­na finns för­u­tom i Sei­nä­jo­ki även i Kar­le­by, Jyvä­skylä, Vasa och Lem­päälä Ideapark. I augusti 2020 får även Rovani­e­mi...
Blå­klä­der

Blå­klä­der

Blå­klä­der är ett svenskt före­tag som säl­jer och till­ver­kar arbets­klä­der. Moder­bo­la­get finns i Sve­ri­ge och dot­ter­bo­la­gen finns i Fin­land, runt om i Euro­pa samt i För­en­ta sta­ter­na och Japan. Blå­klä­ders sor­ti­ment omfat­tar bl.a....