Mat­kal­le Sal­laan ry

19.2.2020

Mat­kal­le Sal­laan ry är Sal­la kom­muns mark­nads­fö­rings­för­e­ning och sam­ar­bets­or­gan i Lapp­land, som för när­va­ran­de omfat­tar över 40 före­tag. Störst av des­sa är natur­ligt­vis Sal­la kommun.

Mat­kal­le Sal­laan ry bedri­ver gemen­sam mark­nads­fö­ring med Sal­la kom­mun inom turism och skö­ter sam­ti­digt Sal­la kom­muns mark­nads­fö­ring och synlighet.

Med­lem­mar är utö­ver turist­fö­re­tag ock­så dag­lig­va­ru­bu­ti­ker och spe­ci­al­bu­ti­ker, såsom idrotts­af­fä­rer och järn­af­fä­rer. Alla som drar nyt­ta av turis­men, på ett eller annat sätt.

Hur hit­ta­de Mat­kal­le Sal­laan ry sin väg till Bot­nia Prints tryckeri?

Tidi­ga­re anli­ta­de Mat­kal­le Sal­laan ry tryc­ke­ri­er i sitt när­om­rå­de, men när eko­lo­gis­ka aspek­ter blev allt vik­ti­ga­re i deras vär­de­ring­ar begär­de de offer­ter av mer mil­jö­vän­li­ga aktö­rer ock­så på läng­re avstånd och kon­kur­rens­ut­sat­te fle­ra tryc­ke­ri­er. Heli Kar­ja­lai­nen, mark­nads­fö­rings­per­son på Mat­kal­le Sal­laan ry minns det­ta med värme:

”Ett av de kon­kur­rens­ut­sat­ta tryc­ke­ri­er­na var Jout­sen Media. De tip­sa­de oss om Bot­nia Print, som för dem varit en myc­ket hög­klas­sig och väl­fun­ge­ran­de sam­ar­bets­part­ner. De ansåg att Bot­nia Print skul­le vara bra för oss ock­så. Jag besök­te före­ta­gets webb­plats och jag skrek till av gläd­je när jag läs­te att tryc­ke­ri­et är Fin­lands mest eko­lo­gis­ka! Bot­nia Print var ett rik­tigt fynd!”

Vägen till Bot­nia Prints tryckeri

På Bot­nia Print rea­ge­ra­de man snabbt på anbuds­för­frå­gan och de ring­de upp kun­den. Hos Mat­kal­le Sal­laan ry var man gla­da över att Bot­nia Print skic­ka­de prov på hur­dant pap­per och tryc­ke­ri de kan erbju­da oss. Även i frå­ga om pri­set var offer­ten myc­ket lämplig.

De rea­ge­rar all­tid myc­ket snabbt, obe­ro­en­de av i vil­ket ären­de vi kon­tak­tar dem. Dess­utom är tid­ning­ens kva­li­tet myc­ket bra! Fär­ger­na hålls intak­ta och blir inte sud­di­ga, såsom ofta bru­kar vara fal­let i dags­tid­ning­ar. Kundser­vicen är ock­så myc­ket god.

Heli Kar­ja­lai­nen, Mat­kal­le Sal­laan ry

Ett tids­sche­ma som kräv­de snab­ba åtgär­der var ing­et pro­blem för Bot­nia Print, utan tid­ning­ar­na leve­re­ra­des enligt över­ens­kom­met tids­sche­ma. När Mat­kal­le Sal­laan ry föl­jan­de gång behöv­de ett tryc­ke­ri, fun­de­ra­de Mat­kal­le Sal­laan ry inte ens på att kon­kur­rens­ut­sät­ta and­ra aktö­rer, eftersom deras myc­ket väl­fun­ge­ran­de sam­ar­be­te redan hade över­ty­gat dem.

Ömse­si­dig till­freds­stäl­lel­se är hörn­ste­nen i ett frukt­bart samarbete

Hos Bot­nia Print ansva­rar Peter Mar­ja­kang­as för sam­ar­be­tet. Han beskri­ver sam­ar­be­tet med föl­jan­de ord:

”Mat­kal­le Sal­laan ry hör till våra vik­ti­ga kun­der, även om tid­ning­en endast säl­lan utkom­mer så är det desto vik­ti­ga­re att pro­duk­ten hål­ler hög kva­li­tet. Vi har spe­ci­a­li­se­rat oss på upp­la­gor som är mind­re än en mil­jon, och där fram­hävs ock­så bäst våra star­ka sidor.”

Sam­ar­be­tet har varit nyt­tigt och vär­de­fullt ock­så för Mat­kal­le Sal­laan ry:

”Bot­nia Print spa­rar myc­ket tid åt oss, eftersom verk­sam­he­ten är snabb och hög­klas­sig, vil­ket gör att vi inte behö­ver rekla­me­ra eller reda ut saker. Ju mind­re tid det tar att göra en sak, desto bättre!”

Heli Kar­ja­lai­nen, Mat­kal­le Sal­laan ry

Eko­lo­gi som trumf

Mat­kal­le Sal­laan ry anser att när Bot­nia Print pro­fi­le­rar sig som Fin­lands mest eko­lo­gis­ka tryc­ke­ri stö­der det­ta sam­ti­digt Mat­kal­le Sal­laan ry:s varu­mär­kes­bild som mil­jö­vän­lig aktör. Bot­nia Print instäm­mer i detta:

”Mil­jö­vän­lig­het, tryck­kva­li­tet och kva­li­tet i arbe­tet. Vi för­sö­ker vara smi­di­ga för att det ska vara så enkelt som möj­ligt för våra kun­der att hand­la med oss. Då kun­den anli­tar oss får de tid över för ock­så annat än enbart det mest brådskande.”

Heli Kar­ja­lai­nen vid Mat­kal­le Sal­laan ry rekom­men­de­rar Bot­nia Print varmt ock­så för andra:

”Det lig­ger ju i allas intres­se att allt fler väl­jer ett eko­lo­giskt alternativ!”

Kundberättelser

Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma

Fennovoima är ett finländskt energibolag som bygger kärnkraftverket Hanhikivi 1 på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. I...

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa är en aktuell, högklassig och kundorienterad tidskrift som aktivt följer händelserna i världen, dagligen....

Mini­ma­ni

Mini­ma­ni

Minimani är ett familjeföretag som kommer från Seinäjoki och är den enda privata hypermarketkedjan i Finland....