Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry on Lapis­sa sijait­se­van Sal­lan kun­nan mark­ki­noin­tiyh­dis­tys ja yhteis­työ­elin, johon kuu­luu täl­lä het­kel­lä yli 40 yri­tys­tä. Isoin näis­tä on luon­nol­li­ses­ti Sal­lan kunta. 

Mat­kal­le Sal­laan ry tekee Sal­lan kun­nan kans­sa yhteis­mark­ki­noin­tia mat­kai­lun puo­lel­ta ja samal­la he hoi­ta­vat Sal­lan kun­nan mark­ki­noin­tia ja näkyvyyttä. 

Jäse­ni­nä on mat­kai­lu­yri­tys­ten lisäk­si päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­ja sekä eri­kois­liik­kei­tä, kuten urhei­lu­liik­kei­tä ja rau­ta­kaup­po­ja. Kaik­kia, jot­ka hyö­ty­vät mat­kai­lus­ta, taval­la tai toisella.

Kuin­ka Mat­kal­le Sal­laan löy­si tien­sä Bot­nia Prin­tin pai­no­ta­lon luokse?

Ennen Mat­kal­le Sal­laan ry hyö­dyn­si lähia­lu­een­sa pai­no­ta­lo­ja, mut­ta eko­lo­gi­suu­den nos­taes­sa pää­tään hei­dän arvois­saan, he kyse­li­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pien toi­mi­joi­den tar­jouk­sia kau­em­paa­kin, kil­pai­lut­taen usei­ta pai­no­ta­lo­ja. Tätä muis­te­lee läm­möl­lä Mat­kal­le Sal­laan ry:n mark­ki­noin­ti­hen­ki­lö, Heli Karjalainen:

”Yksi kil­pai­lu­te­tuis­ta pai­no­ta­lois­ta oli Jout­sen Media. He vink­ka­si­vat Bot­nia Prin­tis­tä, joka on ollut heil­le todel­la laa­du­kas ja toi­mi­va yhteis­työ­kump­pa­ni. Bot­nia Print oli­si kuu­le­ma meil­le­kin juu­ri sopi­va. Kävin kat­so­mas­sa yri­tyk­sen net­ti­si­vu­ja ja hih­kuin rie­mus­ta, kun siel­lä luki Suo­men eko­lo­gi­sin pai­no­ta­lo! Se oli oikea löytö!” 

Tie Bot­nia Prin­tin painotaloon

Tar­jous­pyyn­töön rea­goi­tiin Bot­nia Prin­til­lä nopeas­ti ja asiak­kaal­le soi­tet­tiin perään. Mat­kal­le Sal­laan ry:n pääs­sä ilah­dut­tiin, kun Bot­nia Print lähet­ti mal­li­kap­pa­lei­ta sii­tä, mil­lais­ta pape­ria ja pai­noa heil­lä on tar­jo­ta. Saa­tu tar­jous oli hin­nan­kin puo­les­ta erit­täin sopiva. 

”He rea­goi­vat aina todel­la nopeas­ti, riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­tä mil­loin­kin otet­tiin yhteyt­tä. Lisäk­si leh­den laa­tu on erit­täin hyvä! Värit säi­ly­vät, eivät­kä sot­ke, kuten usein sano­ma­leh­dil­lä on tapa­na. Asia­kas­pal­ve­lu on myös erit­täin hyvää.”

Heli kar­ja­lai­nen, Mat­kal­le Sal­laan ry

Nope­aa toi­min­taa vaa­ti­va aika­tau­lu ei aiheut­ta­nut Bot­nia Prin­til­le ongel­mia, vaan leh­det toi­mi­tet­tiin sovi­tus­ti aika­tau­lus­sa. Seu­raa­van pai­no­tar­peen tul­les­sa, Mat­kal­le Sal­laan ry ei edes har­kin­nut mui­den toi­mi­joi­den kil­pai­lu­tus­ta, erit­täin hyvin toi­mi­neen yhteis­työn jät­täes­sä hei­hin pysy­vän jälkensä.

Molem­min­puo­li­nen tyy­ty­väi­syys hedel­mäl­li­sen yhteis­työn tukipilarina

Bot­nia Prin­tin pääs­sä yhteis­työs­tä vas­taa Peter Mar­ja­kan­gas, joka pukee yhteis­työn seu­raa­viin sanoihin:

”Mat­kal­le Sal­laan ry kuu­luu meil­le tär­kei­siin asiak­kai­siin, vaik­ka leh­ti ilmes­tyy­kin vain har­voin – tuot­teen pitää olla sitä­kin laa­duk­kaam­pi. Me olem­me eri­kois­tu­neet mil­joo­na­pai­nok­sia pie­nem­piin pai­nos­mää­riin ja niis­sä mei­dän vah­vuu­tem­me tule­vat­kin par­hai­ten esiin.”

Yhteis­työ on ollut hyö­dyl­li­nen ja arvo­kas myös Mat­kal­le Sal­laan ry:lle:

”Bot­nia Print sääs­tää meil­tä pal­jon aikaa, sil­lä toi­min­ta on nope­aa ja laa­du­kas­ta, jon­ka ansios­ta ei tar­vit­se rekla­moi­da eikä sel­vi­tel­lä asioi­ta. Mitä vähem­män aikaa pitää yhteen asi­aan käyt­tää, sen parem­pi!” – Heli kar­ja­lai­nen, Mat­kal­le Sal­laan ry

Eko­lo­gi­suus valttikorttina

Mat­kal­le Sal­laan ry kokee, että Bot­nia Prin­tin pro­fi­loi­tues­sa Suo­men eko­lo­gi­sim­mak­si pai­no­ta­lok­si, he samal­la tuki­vat Mat­kal­le Sal­laan ry:n brän­di­ku­vaa ympä­ris­töys­tä­väl­li­se­nä toi­mi­ja­na. Tämän alle­kir­joit­taa myös Bot­nia print:

”Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys, pai­no­laa­tu ja teke­mi­sen laa­tu. Yri­täm­me olla ket­te­riä, jot­ta asiak­kaal­le kaik­ki toi­mi­mi­nen mei­dän kans­sam­me oli­si mah­dol­li­sim­man help­poa. Mei­dän kans­sam­me teke­mi­nen vapaut­taa aikaa muu­hun kuin tuli­pa­lo­jen sammuttamiseen.”

Mat­kal­le Sal­laan ry:n Heli Kar­ja­lai­nen suo­sit­te­lee läm­pi­mäs­ti muil­le­kin Bot­nia Printiä:

”Sehän on kaik­kien etu, mitä useam­pi valit­see eko­lo­gi­sen vaihtoehdon!”

Lisää artikkeleita

Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen Pyhäjoen Hanhikiven niemelle....

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa on ajankohtainen, laadukas ja asiakaskeskeinen aikakauslehti, joka seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia,...

Blåklä­der

Blåklä­der

Blåkläder on työvaatteita myyvä ja valmistava ruotsalainen yritys. Emoyhtiö sijaitsee Ruotsissa ja tytäryhtiöt...