Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma on suo­ma­lai­nen ener­giayh­tiö, joka raken­taa Han­hi­ki­vi 1 ‑ydin­voi­ma­lai­tok­sen Pyhä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­le. Fen­no­voi­man lisäk­si hank­kees­sa on muka­na lai­tos­toi­mit­ta­ja RAOS Pro­ject, sen pää­ura­koit­si­ja Titan‑2 sekä lukui­sia ali­hank­ki­joi­ta. Han­hi­ki­vi 1 ‑han­ke on täl­lä het­kel­lä luvitusvaiheessa.

Tavoit­tee­na on, että voi­ma­lai­tok­sen raken­ta­mi­nen alkaa vuon­na 2021 ja se on val­mis 2028. Han­hi­ki­vi 1 ‑voi­ma­lai­tos tuot­taa val­mis­tut­tu­aan noin kym­me­nyk­sen Suo­men tar­vit­se­mas­ta säh­kös­tä, pääs­töt­tö­mäs­ti ja luotettavasti.

Miten yhteis­työ alkoi?

Kun Fen­no­voi­ma tar­vit­si asian­tun­te­van pai­no­ta­lon osaa­mis­ta sidos­ryh­mä­leh­ten­sä pai­na­mi­seen, yhtiö kään­tyi Bot­nia Prin­tin puo­leen. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen toi­min­ta on tär­keä osa molem­pien yhtiöi­den arvo­maa­il­maa. Lisäk­si pai­kal­li­suus on iso plus­sa Fen­no­voi­mal­le. Näi­den teki­jöi­den sum­ma­na, nyt jo vuo­sia jat­ku­nut­ta yhteis­työ­tä, ryh­dyt­tiin rakentamaan. 

Fen­no­voi­man tie­dot­ta­ja ja Fen­no­nen-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Hei­di Lai­ka­ri ker­too yhteis­työs­tä Bot­nia Prin­tin kanssa. 

”Sidos­ryh­mä­leh­ti Fen­no­nen on läh­te­nyt liik­keel­le pie­ne­nä leh­ti­se­nä, jota jaet­tiin Pyhä­joel­la ja lähi­seu­dul­la ilmes­ty­vien sano­ma­leh­tien välis­sä. Vuo­sien var­rel­la leh­teä laa­jen­net­tiin: ensin 4‑sivuiseksi ja lopul­ta 16-sivui­sek­si. Tuo­tim­me leh­teä alun perin omin voi­min. Fen­no­nen syn­tyi print­ti­ver­sio­na, mut­ta muu­ta­man vuo­den jäl­keen loim­me myös verk­ko­leh­den. Vuon­na 2017 pää­tim­me kehit­tää leh­teä ja laa­jen­taa teki­jä­jouk­koam­me, joten aloi­tim­me yhteis­työn Fokus Media Sisun kans­sa. Uudis­tuk­ses­sa muun muas­sa print­ti­leh­den ulkoa­su uudis­tet­tiin ja sisäl­töä terävöitettiin.”

Fen­no­voi­man sidos­ryh­mä­leh­den pai­na­mi­sen hoi­taa Bot­nia Print. Print­ti-Fen­no­nen ilmes­tyy kak­si ker­taa vuo­des­sa. Täl­lä het­kel­lä digi­leh­ti jul­kais­taan vii­si ker­taa vuodessa. 

Tuli­ko mat­kan var­rel­la yllä­tyk­siä ja miten Bot­nia Prin­til­lä nämä tilan­teet hoidettiin?

”Olim­me teh­neet jo usei­ta vuo­sia hyvää yhteis­työ­tä Bot­nia Prin­tin kans­sa, kun­nes mei­dät koh­ta­si inhi­mil­lis­ten vahin­ko­jen sar­ja. Ensim­mäi­nen vahin­ko liit­tyi pai­noai­neis­toon, sil­lä se toi­mi­tet­tiin vää­räs­sä muo­dos­sa Bot­nia Prin­til­le. Kos­ka Bot­nia Prin­tin pai­no­tek­niik­ka on hyvä, lii­an väri­kyl­läi­nen aineis­to meni läpi tuo­tan­nos­sa. Jos pai­no­tek­niik­ka oli­si hei­kom­pi, oli­si­vat kuvat olleet mus­tia ja sut­tui­sia eikä koko pai­nos oli­si tul­lut kos­kaan pai­ne­tuk­si. Pää­dyim­me kysei­ses­sä tilan­tees­sa uusintapainokseen.”

Tilan­ne joh­tui monen teki­jän sum­mas­ta. Fen­no­sen toi­mi­tus­ryh­mä oli kas­va­nut, eivät­kä kaik­ki tun­te­neet leh­den ja pai­non pro­ses­sia tar­peek­si hyvin. Toi­nen haas­ta­va tilan­ne kos­ki pape­ri­laa­tua. Eri pape­ri­teh­tai­den pape­rit ovat omi­nai­suuk­sil­taan hie­man eri­lai­sia ja erään teh­taan tuot­ta­ma pape­ri osoit­tau­tui ole­van eri­tyi­ses­ti asiak­kaan mieleen. 

”Pyrim­me luon­nol­li­ses­ti var­mis­ta­maan jat­kos­sa, että saam­me käyt­tööm­me juu­ri tätä tie­tyn pape­ri­teh­taan tuo­tet­ta, joka oli enem­män asiak­kaan mieleen.”

Asia­kas­vas­taa­va Susan­ne Starck, Bot­nia Print 

”Arvos­tam­me pit­kiä yhteis­työ­suh­tei­ta. Lisäk­si Bot­nia Prin­til­lä on into­hi­moi­nen suh­tau­tu­mi­nen leh­tien teke­mi­seen ja työ­hön­sä yli­pää­tään. He teke­vät hyvää jäl­keä, ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja suu­rel­la sydämellä!”

Hei­di Lai­ka­ri, Fen­no­voi­man tie­dot­ta­ja ja Fen­no­nen-leh­den päätoimittaja 

Lisää artikkeleita

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa on ajankohtainen, laadukas ja asiakaskeskeinen aikakauslehti, joka seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia,...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry on Lapissa sijaitsevan Sallan kunnan markkinointiyhdistys ja yhteistyöelin, johon kuuluu tällä...

Blåklä­der

Blåklä­der

Blåkläder on työvaatteita myyvä ja valmistava ruotsalainen yritys. Emoyhtiö sijaitsee Ruotsissa ja tytäryhtiöt...