Bot­nia Prin­til­lä on val­mius vas­ta­ta Pos­tin aset­ta­miin kri­tee­rei­hin asiak­kai­den jul­kai­su­jen konelajittelu­kelpoisuudesta 1.3 alkaen

Bot­nia Print Oy Ab on inves­toi­nut asiak­kai­den jul­kai­su­jen läpi­me­noon Pos­tin koneel­li­ses­ta lajit­te­lu­pal­ve­lus­ta Pos­tin anta­mien ohjei­den mukaisesti.

Inves­toi­mal­la vaa­dit­ta­van 4 asen­to­koo­din tuot­ta­mi­seen mah­dol­lis­tam­me asiak­kail­lem­me koneel­li­sen lajit­te­lun tuo­mat edut ja kus­tan­nus­sääs­töt Pos­tin jakelussa.

Olem­me lisäk­si tes­tan­neet yhteis­työs­sä Pos­tin kans­sa koneel­li­sen lajit­te­lun läpi­me­noa eri­lai­sil­la tuotteillamme.

Bot­nia Prin­til­lä on tämän het­ki­sen tie­don mukaan val­mius tuot­taa asiak­kai­den jul­kai­sut Pos­tin kone­la­jit­te­lu­kel­poi­suu­den vaa­ti­mien kri­tee­rei­den mukaan 1.3 alkaen, asiak­kaan niin halu­tes­sa. Bot­nia Print ei kui­ten­kaan voi vas­ta­ta Pos­tin puo­les­ta sii­tä onko leh­ti konelajittelukelpoinen.

Leh­den Päi­vä- ja Etä­ja­ke­lu pal­ve­lun käy­tön vaa­ti­muk­se­na esi­tet­ty Lajit­te­lu­pal­ve­lun käyt­töön­ot­to 1.3.2020 on puo­les­taan saa­mas­sa lisäajan.

Pos­tin kri­tee­rit ja hinnoittelu

Ilman 4 asen­to­koo­dia 1.3 jäl­keen jake­luun tule­van Eco­no­my-leh­den jake­lu­kus­tan­nus nousee 0,05 euroa / kpl. Mikä­li Eco­no­my-leh­ti ei ole kone­la­jit­te­lu­kel­poi­nen kokon­sa puo­les­ta (lei­kat­tu tabloid 250 x 310mm tai pos­ti­tai­tet­tu tabloid), lisää Pos­ti jake­lu­kus­tan­nuk­seen 0,05 euroa / kpl ja käsin teh­tä­vän pos­ti­tait­teen hinnan.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...