Bot­nia Print siir­tyy koko­naan Hil­la Grou­pin omistukseen

Hil­la Group Oyj ostaa HSS Media Ab:n osuu­den pai­no­yh­tiö Bot­nia Print Oy Ab:stä. Hil­la Group ja HSS Media ovat sopi­neet jär­jes­te­lys­tä, jos­sa Hil­la Group lunas­taa Bot­nia Prin­tin koko osa­ke­kan­nan itsel­leen. Samal­la Bot­nia Print ja HSS Media sol­mi­vat pit­kä­ai­kai­sen sopi­muk­sen HSS Median jul­kai­su­jen pai­na­mi­ses­ta myös jatkossa.

HSS Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Niklas Nyberg ker­too, että hei­dän puo­lel­taan rat­kai­su perus­tuu yhtiön stra­te­gi­seen valin­taan kes­kit­tyä sata­pro­sent­ti­ses­ti ydin­bis­nek­seen, jour­na­lis­miin ja viestintään.

HSS Media on ollut hyvä omis­ta­ja Bot­nia Prin­til­le, tote­aa Bot­nia Prin­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Sal­mi. Yhteis­työ myös jat­kuu asia­kas­suh­tee­na tulevaisuudessakin.

Yri­tys­kau­pan jäl­keen Bot­nia Prin­tin toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti, eikä jär­jes­te­ly vai­ku­ta ole­mas­sa ole­viin asia­kas­suh­tei­siin tai yhteistyökumppaneihin.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...