Bot­nia Print Oy Ab:n Ympäristöpolitiikka

Tavoit­tee­nam­me on toi­mia edel­lä­kä­vi­jä­nä ympä­ris­tö­vas­tuul­lis­ten graa­fis­ten tuot­tei­den tuot­ta­mi­ses­sa seu­raa­vin periaattein:

  • Tun­nis­tam­me vaikutukset

Tun­nis­tam­me ja tie­dos­tam­me toi­min­taam­me ja tuot­tei­siim­me liit­ty­vät ympä­ris­tö­nä­kö­koh­dat ja ‑vai­ku­tuk­set. Mer­kit­tä­vim­piä niis­tä ovat mate­ri­aa­lien käyt­tö, ener­gian käyt­tö, kier­rä­tys­jä­te ja nii­hin liit­ty­vät vai­ku­tuk­set. Mer­kit­tä­vim­piin ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin liit­ty­vän kehit­tä­mis­toi­min­nan ansiois­ta toi­min­tam­me hii­li­ja­lan­jäl­ki­vai­ku­tus on alan ver­tai­lus­sa pieni.

  • Sitou­dum­me

Sitou­dum­me ympä­ris­tö­joh­ta­mi­sen tason paran­ta­mi­seen sekä ympä­ris­tön pilaan­tu­mi­sen ehkäi­se­mi­seen. Toi­min­taa ja tuot­tei­ta kehi­tet­täes­sä ympä­ris­tön huo­mioi­mi­nen ja hen­ki­lös­tön tie­toi­suu­den lisää­mi­nen ovat tär­keäs­sä roolissa.

  • Nou­da­tam­me ympäristövaatimuksia

Nou­da­tam­me toi­min­taam­me kos­ke­vaa ympä­ris­tö­lain­sää­dän­töä ja viran­omais­mää­räyk­siä. Edel­ly­täm­me vas­taa­vaa myös mate­ri­aa­li- ja palvelutoimittajiltamme.

  • Ympä­ris­tön huo­mioi­mi­nen tuot­teis­sa ja toiminnassa

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me vähem­män ympä­ris­töä kuor­mit­ta­via vaih­toeh­to­ja tuot­tei­ta, raa­ka-ainei­ta ja pal­ve­lu­ja valittaessa.

  • Mate­ri­aa­lien ja ener­gian kulutus

Mini­moim­me kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me mate­ri­aa­lien ja ener­gian kulu­tuk­sen, kier­rä­täm­me tuo­tan­to­jät­teen käy­tän­nös­sä 100 pro­sent­ti­ses­ti, sekä pyrim­me hyö­dyn­tä­mään muut syn­ty­vät jät­teet ener­gia­käyt­töön. Mer­kit­tä­vä osa käyt­tä­mäs­täm­me ener­gias­ta tuo­te­taan koti­mai­sel­la vesi- ja tuulivoimalla. 

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...