Kat­so uusi videom­me sii­tä mik­si Suo­men kui­vim­mat leh­det pai­ne­taan meil­lä — jo 10 vuo­den ajan!

Suo­ma­lai­nen juo­ma­ve­si on mie­les­täm­me niin kal­li­sar­vois­ta, että sitä ei tur­haan kan­na­ta läis­ky­tel­lä, ei aina­kaan painokoneella. 

Käy­täm­me ainoa­na Suo­mes­sa vede­tön­tä pai­no­tek­niik­kaa ns. kui­va off­set­ro­taa­tio­ta. Huip­pu­mo­der­nin pai­no­tek­nii­kam­me edut ympä­ris­töl­le ja asiak­kaan leh­ti­tuot­teel­le ovat merkittävät. 

Sen lisäk­si, että sääs­täm­me vet­tä mil­joo­nia lit­ro­ja vuo­des­sa, pai­no­pro­ses­sis­sam­me syn­tyy huk­kaa, eli maku­la­tuu­ria poik­keuk­sel­li­sen vähän. 

Pai­no­tuot­teen laa­tu on kan­sain­vä­li­ses­sä­kin mit­ta­puus­sa ver­tail­tu­na huip­pu­luok­kaa. Sii­tä tun­nus­tuk­se­na lois­taa uusin saa­vu­tuk­sem­me WAN-IFRA Star Club — täh­ti­luo­ki­tus. Asiak­kai­dem­me jul­kai­sut edus­ta­vat siis maa­il­man­luo­kan lehtieliittiä!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...