KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no ‑kon­ser­nin

Tie­do­te 14.1.2021

Bot­nia Print Oy Ab:n omis­ta­jayh­tiö (70%) KPK Yhtiöt Oyj laa­je­nee yri­tys­kau­pan seu­rauk­se­na. Yhtiö ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy:n (SLP) osa­ke-enem­mis­tön. SLP on kajaa­ni­lai­nen per­hey­ri­tys, jon­ka pää­omis­ta­ja on Ten­na Tal­vi-Pie­ta­ri­la.
SLP:n lii­ke­toi­min­to­ja ovat jul­kai­se­mi­nen, pai­no ja jake­lu ja pää­asial­li­sia toi­min­ta-aluei­ta Kai­nuu jaLap­pi. Kaup­pa tulee voi­maan maa­lis­kuun alus­sa.
KPK Yhtiöt ‑kon­ser­ni on yri­tys­kau­pan jäl­keen Suo­men toi­sek­si suu­rin pai­kal­lis­me­dia­ta­lo. Kau­pan jäl­keen kon­ser­ni jul­kai­see yhteen­sä 16:ta pai­kal­lis­leh­teä, kah­dek­saa kau­pun­ki­leh­teä, kah­ta maa­kun­ta­leh­teä ja yksit­täi­siä mat­kai­lu­leh­tiä. Kon­ser­nin lii­ke­vaih­to tulee ole­maan noin 45 mil­joo­naa euroa ja se työl­lis­tää noin 420 ihmistä.

KPK Yhtiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jan Mik­ko Luo­man mukaan kaup­pa vah­vis­taa yhtiö­tä tilan­tees­sa, jos­sa media-alan raken­teet ovat muutoksessa.

“On tär­ke­ää, että vah­vo­ja kau­pal­li­sen median toi­mi­joi­ta syn­tyy myös suur­ten kes­kit­ty­mien ulko­puo­lel­le. Täs­sä omis­tus­jär­jes­te­lys­sä kah­den mediay­ri­tyk­sen pää­lii­ke­toi­min­not koh­taa­vat täy­del­li­ses­ti, mikä tuot­taa mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä niin jul­kai­suis­sa, pai­no­toi­min­nas­sa kuin jake­lus­sa­kin. Maan­tie­teel­li­ses­ti pääl­lek­käi­syyk­siä ei ole, vaan yri­tys­ten toi­mia­lu­eet täy­den­tä­vät toisiaan.”

SLP:n pää­omis­ta­ja Ten­na Tal­vi-Pie­ta­ri­lan mukaan SLP on media-alan mur­rok­ses­ta huo­li­mat­ta pys­ty­nyt kas­vat­ta­maan kon­ser­nis­ta mer­kit­tä­vän toi­mi­jan Suo­men media­ken­täs­sä.
-Tätä kas­vun pol­kua on nyt läh­det­ty vah­vis­ta­maan tänään jul­kis­te­tul­la yri­tys­kau­pal­la, jos­sa Suo­ma­lai­sen Leh­ti­pai­non osa­ke-enem­mis­tö siir­tyy KPK Yhtiöil­le. Kat­son, että osta­jal­la on par­haat mah­dol­li­set edel­ly­tyk­set vah­vis­taa aikai­sem­paa lii­ke­toi­min­taam­me ja jat­kaa toi­min­taa yhtä­läis­ten arvo­jen ja tavoit­tei­den poh­jal­ta.
KPK Yhtiöt ‑kon­ser­nin uusia leh­tiä ovat maa­kun­ta­leh­ti Kai­nuun Sano­mat, pai­kal­lis­leh­det Sot­ka­mo­leh­ti, Kuh­mo­lai­nen, Ylä-Kai­nuu, Enon­te­kiön Sano­mat, Kit­ti­lä­leh­ti, Luo­teis-Lap­pi, Meän Tor­nion­laak­so, Som­pio ja Ina­ri­lai­nen sekä kau­pun­ki­leh­det Koti-Kajaa­ni, Koil­lis­maan Uuti­set, Koti­Lap­pi ja Koti­kul­mil­ta.
Toi­min­taan ei yri­tys­kau­pan yhtey­des­sä ole tulos­sa välit­tö­miä muu­tok­sia. Kaik­ki jul­kai­sut ovat Mik­ko Luo­man mukaan vah­vas­ti kiin­nit­ty­nei­tä pai­kal­li­seen luki­ja­kun­taan ja elin­kei­noe­lä­mään.
Kajaa­nis­sa toi­mi­va sano­ma­leh­ti­pai­no on tek­ni­ses­ti hyväs­sä kun­nos­sa, ja sil­lä on vakiin­tu­nut asia­kas­kun­tan­sa. Vii­me vuo­si­na SLP on onnis­tu­nees­ti laa­jen­ta­nut omaa jakelutoimintaansa. 

Lisäk­si KPK ja SLP ovat kas­va­van Jake­lu­yh­tiö Suo­men osakkaita.

Lisä­tie­to­ja:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Luo­ma, puh. 050 436 1969, mikko.luoma@kpk.fi
KPK Yhtiöt Oyj

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ten­na Tal­vi-Pie­ta­ri­la, puh. 044 779 5220, tenna.talvi-pietarila@splmedia.fi
Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...