Itä­me­ri tar­vit­see lah­jo­ja, minä en

Olem­me muka­na Itä­me­ren pelas­tus­jou­kois­sa ja tuem­me tänä vuon­na jou­lu­lah­joi­tuk­sel­lam­me John Nur­mi­sen Sää­tiön Puh­das Itä­me­ri ‑hank­kei­ta ja Itä­me­ren perin­nön suojelutoimia. 

Rehe­vöi­ty­mi­nen on Itä­me­ren suu­rim­pia uhkia. Sen näky­vim­piä merk­ke­jä ovat sini­le­vä­ku­kin­nat, veden same­ne­mi­nen, ran­to­jen limoit­tu­mi­nen sekä poh­ja-aluei­den hapet­to­muus. Samal­la uhka­na on, että Itä­me­ren arvo­kas kult­tuu­ri­pe­rin­tö katoaa.

John Nur­mi­sen Sää­tiö tor­juu näi­tä ongel­mia Puh­das Itä­me­ri ‑hank­keil­laan. Hank­keis­sa kes­ki­ty­tään kon­kreet­ti­sil­la toi­mil­la rehe­vöi­ty­mi­sen juu­ri­syi­den kor­jaa­mi­seen ja fos­fo­ri­kuor­man vähen­tä­mi­seen. Sää­tiön meri­his­to­ri­aan pai­not­tu­va kult­tuu­ri­toi­min­ta on kes­kit­ty­nyt meren­ku­lun, löy­tö­ret­kei­lyn ja kar­to­gra­fian historiaan.

Haas­tam­me mui­ta­kin osal­lis­tu­maan jou­lu­ke­räyk­seen! Anna kon­kreet­ti­nen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen jou­lu­lah­ja lah­joit­ta­mal­la Itä­me­ren tule­vai­suu­del­le, John Nur­mi­sen Sää­tiö mah­dol­lis­taa sil­lä Itä­me­ren ja sen perin­nön säi­ly­mi­sen tule­vil­le suku­pol­vil­le. Lah­joi­tus Itä­me­rel­le: www.johnnurmisensaatio.fi/joulu/

Oman lah­joi­tuk­senm­me myö­tä toi­vo­tam­me asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le hyvää joulua!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...