Kale­va Media osti Bot­nia Print Oy Ab:n osa­ke­kan­nan ja kak­si kau­pun­ki­leh­teä Hil­la Groupilta

Kale­va Media vah­vis­taa ase­maan­sa Poh­jois-Suo­men joh­ta­va­na sano­ma­leh­tien pain­aja­na osta­mal­la Bot­nia Print Oy Ab:n koko osa­ke­kan­nan Hil­la Groupilta.

Osa­puo­let eivät jul­kis­ta kaup­pa­hin­taa. Jär­jes­te­ly astui voi­maan 29.12.2023. Omis­tus­jär­jes­te­lyn jäl­keen Bot­nia Prin­tis­sä aloi­te­taan muu­tos­neu­vot­te­lut, jot­ka kos­ke­vat koko henkilöstöä. 

Bot­nia Prin­tin pal­ve­luk­ses­sa on yhteen­sä 56 työn­te­ki­jää ja sen pai­no­lai­tok­set sijait­se­vat Kok­ko­las­sa ja Kajaa­nis­sa. Bot­nia Prin­tin lii­ke­vaih­to oli 16,5 mil­joo­naa euroa vuon­na 2022. Kale­va Medial­la on ennes­tään oma pai­no­lai­tos Oulun Ruskossa. 

”Kau­pal­li­sen median toi­min­taym­pä­ris­tö vaa­tii yhä enem­män yhtiöi­den välis­tä yhteis­työ­tä. Tämä kaup­pa on osa toi­mia­la­jär­jes­te­lyä, jol­la tur­va­taan sano­ma­leh­tien laa­du­kas pai­na­mi­nen Poh­jois-Suo­mes­sa sekä luo­daan mah­dol­li­suuk­sia pai­kal­li­sen jour­na­lis­min moni­ka­na­vai­seen teke­mi­seen pit­käl­lä aika­vä­lil­lä”, toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen sanoo.

Yhtiöt ovat sopi­neet Hil­la Grou­pin sano­ma­leh­tien jat­ka­van Bot­nia Prin­tin pai­noa­siak­kaa­na. Yri­tys­kau­pal­la ei ole vai­ku­tuk­sia Bot­nia Prin­tin ole­mas­sa ole­viin asiakkuuksiin. 

”Vaik­ka ala digi­ta­li­soi­tuu vauh­dil­la, meil­lä on kui­ten­kin mer­kit­tä­vä mää­rä print­tia­siak­kai­ta, joi­ta haluam­me jat­kos­sa­kin pal­vel­la hyvin”, jat­kaa Kale­va Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laakkonen.

”Hil­la Group kokee tär­keäk­si olla edis­tä­mäs­sä suo­ma­lai­sen pai­no­toi­mia­lan ratio­na­li­soin­tia median muut­tu­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Samal­la var­mis­tam­me laa­duk­kai­den pai­no­pal­ve­lu­jen jat­ku­mi­sen omil­le tuot­teil­lem­me pit­käl­le tule­vai­suu­teen”, sanoo Hil­la Grou­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Luoma.

Myös Koti­kul­mil­la ja Kuusa­mon Seu­tu vaih­ta­vat omistajaa

Kale­va Media ostaa myös Hil­la Grou­pin Koti­kul­mil­ta ja Kuusa­mon Seu­tu ‑kau­pun­ki­leh­det. Leh­tien toi­mit­ta­jat siir­ty­vät Kale­va Median pal­ve­luk­seen van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä. Leh­det jat­ka­vat ilmes­ty­mis­tään normaalisti.

Lisä­tie­to­ja: toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laakkonen


Artik­ke­lia jat­ket­tu 20.2.2024:

Bot­nia Print Oy Ab:n muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät 20.2.2024.

Neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na pää­tet­tiin Kajaa­nin pai­non alas­ajos­ta ja irti­sa­no­mis­ten mää­rä on koko­nai­suu­des­saan Kajaa­nin ja Kok­ko­lan pai­no­jen osal­ta enin­tään 25 työntekijää.

Toi­men­pi­tei­den tavoit­tee­na on sano­ma­leh­ti­pai­na­mi­sen kan­nat­ta­vuu­den tur­vaa­mi­nen Pohjois-Suomessa.

”Kau­pal­li­sen median toi­min­taym­pä­ris­tö on haas­teel­li­nen. Pai­noa­lal­la on Suo­mes­sa yli­ka­pa­si­teet­tia, jota jou­dum­me nyt supistamaan.

Toi­men­pi­teel­lä tur­va­taan se, että Poh­jois-Suo­mes­sa pai­ne­taan jat­kos­sa­kin sano­ma­leh­tiä alu­een ihmi­sil­le. Tavoit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­siä elin­voi­mai­sel­le pai­kal­li­sel­le journalismille.

Kan­nat­ta­va toi­min­ta on edel­ly­tys riip­pu­mat­to­mal­le medial­le”, tote­aa Kale­va Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laakkonen.

Kale­va Media osti Bot­nia Print Oy Ab:n koko osa­ke­kan­nan vuo­den 2023 lopul­la. Yri­tys­kau­pan myö­tä Kale­va Medial­la on sano­ma­leh­ti­pai­not Oulus­sa, Kok­ko­las­sa ja Kajaanissa.

Tämän­het­ki­nen arvio Kajaa­nin pai­non sul­ke­mi­sa­jan­koh­das­ta on elo­kuun loppupuoli.

”Laa­du­kas pai­na­mi­nen jat­kuu Kok­ko­lan ja Oulun moder­neis­sa pai­nois­sa. Kum­mal­le­kin paik­ka­kun­nal­le on teh­ty pai­noin­ves­toin­nit vuo­den 2010-luvul­la”, sanoo Bot­nia Print Oy Ab:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Koski. 

Lisä­tie­to­ja:

Bot­nia Print Oy Ab:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Kos­ki 044–794 9795

Kale­va Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen 040–762 5480

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...