Fen­no­vo­i­ma

20.2.2020

Fen­no­vo­i­ma är ett fin­ländskt ener­gi­bo­lag som byg­ger kärn­kraft­ver­ket Han­hi­ki­vi 1 på Han­hi­ki­vi­ud­den i Pyhä­jo­ki. I pro­jek­tet del­tar utö­ver Fen­no­vo­i­ma ock­så anlägg­ningsle­ve­ran­tö­ren RAOS Pro­ject, dess huvu­dent­re­pre­nör Titan‑2 samt ett fler­tal under­le­ve­ran­tö­rer. Pro­jek­tet Han­hi­ki­vi 1 befin­ner sig för när­va­ran­de i licensieringsskedet.

Målet är att byg­gan­det av kraft­ver­ket ska inle­das 2021 och vara fär­digt 2028. Efter att kraft­ver­ket Han­hi­ki­vi 1 har bli­vit fär­digt pro­du­ce­rar det cir­ka en tion­del av den el som Fin­land behö­ver, utan utsläpp och på ett till­för­lit­ligt sätt.

Hur bör­ja­de samarbetet?

När Fen­no­vo­i­ma behöv­de kom­pe­ten­sen hos ett sak­kun­nigt tryc­ke­ri för att tryc­ka sin intres­sent­tid­ning vän­de sig bola­get till Bot­nia Print. Mil­jö­vän­lig verk­sam­het är en vik­tig del av båda bola­gens vär­de­ring­ar. Dess­utom anser Fen­no­vo­i­ma att lokal för­ank­ring är en stor för­del. Som en sum­ma av des­sa fak­to­rer bör­ja­de man byg­ga upp det sam­ar­be­te som nu pågått i fle­ra år.

Hei­di Lai­ka­ri, Fen­no­vo­i­mas infor­ma­tör och chefre­dak­tör för tid­ning­en Fen­no­nen, berät­tar om sam­ar­be­tet med Bot­nia Print.

”Intres­sent­tid­ning­en Fen­no­nen star­ta­de som en liten tid­skrift och den dis­tri­bu­e­ra­des som instick i tid­ning­ar som utkom­mer i Pyhä­jo­ki och i när­om­rå­det. Under årens lopp utvid­ga­des tid­skrif­ten: först till 4 sidor och slut­li­gen till 16 sidor. Vi pro­du­ce­ra­de tid­ning­en från bör­jan med egna kraf­ter. Fen­no­nen föd­des som en tryckt ver­sion, men efter någ­ra år ska­pa­de vi ock­så en webb­tid­ning. År 2017 beslu­ta­de vi att utveck­la tid­ning­en och utvid­ga vår med­ar­be­tar­grupp och där­för bör­ja­de vi sam­ar­be­ta med Fokus Media Sisu. I sam­band med refor­men för­ny­a­des bland annat den tryck­ta tid­ning­ens lay­out och inne­hål­let blev vassare.”

Tryc­kan­det av Fen­no­vo­i­mas intres­sent­tid­ning sköts av Bot­nia Print. Den tryck­ta Fen­no­nen utkom­mer två gång­er om året. För när­va­ran­de pub­li­ce­ras en digi­tal tid­ning fem gång­er om året.

Upp­lev­de ni någ­ra över­rask­ning­ar och hur sköt­te Bot­nia Print såda­na situationer?

”Vi har i fle­ra år haft ett gott sam­ar­be­te med Bot­nia Print tills vi drab­ba­des av en serie mänsk­li­ga miss­tag. Det förs­ta miss­ta­get hän­för­de sig till tryck­ma­te­ri­a­let, eftersom det läm­na­des in i fel form till Bot­nia Print. Eftersom Bot­nia Print har en bra tryck­tek­nik, kun­de tryc­ke­ri­et pro­du­ce­ra det allt­för färg­ri­ka mate­ri­a­let. Om de haft en sva­ga­re tryck­tek­nik, skul­le bil­der­na ha bli­vit svar­ta och sud­di­ga och hela upp­la­gan skul­le ald­rig ha tryckts. I den­na situ­a­tion beslu­ta­de vi tryc­ka en ny upplaga.”

Situ­a­tio­nen berod­de på sum­man av fle­ra del­fak­to­rer. Fen­no­nens redak­tions­grupp hade vux­it och alla kän­de inte till­räck­ligt väl till pro­ces­sen på tid­ning­en och tryc­ke­ri­et. En annan utma­ning gäll­de pap­pers­kva­li­te­ten. Pap­pe­ren från oli­ka pap­pers­fa­bri­ker har något oli­ka egen­ska­per och det visa­de sig att ett pap­per som en viss fabrik pro­du­ce­ra­de föll kun­den syn­ner­li­gen väl i smaken.

”Vi strä­var natur­ligt­vis efter att i fort­sätt­ning­en säker­stäl­la att vi får just den­na pro­dukt från en viss pap­pers­fa­brik, som kun­den gil­lar mer.”

Kun­d­an­sva­rig Susan­ne Starck, Bot­nia Print 

Vi upp­skat­tar långa sam­ar­bets­re­la­tio­ner. Dess­utom har Bot­nia Print en pas­sio­ne­rad inställ­ning till tid­nings­pro­duk­tion och sitt arbe­te över­lag. De gör ett gott resul­tat, yrkes­kun­nigt och med stort hjär­ta!

Hei­di Lai­ka­ri, infor­ma­tör på Fen­no­vo­i­ma och chefre­dak­tör för tid­ning­en Fennonen 

Kundberättelser

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry är Salla kommuns marknadsföringsförening och samarbetsorgan i Lappland, som för närvarande...

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa är en aktuell, högklassig och kundorienterad tidskrift som aktivt följer händelserna i världen, dagligen....

Mini­ma­ni

Mini­ma­ni

Minimani är ett familjeföretag som kommer från Seinäjoki och är den enda privata hypermarketkedjan i Finland....