Suo­men­maa

18.2.2020

Suo­men­maa är en aktu­ell, hög­klas­sig och kund­o­ri­en­te­rad tid­skrift som aktivt föl­jer hän­del­ser­na i värl­den, dagligen.

Suo­men­maa kan pre­nu­me­re­ras både som digi­tal tid­skrift och pap­pers­tid­ning. Och Bot­nia Print tryc­ker omsorgs­fullt allt detta.

Hur blev Suo­men­maa kund hos Bot­nia Print?

På mark­na­den fanns ock­så and­ra alter­na­tiv och tryc­ke­ri­bran­schen är starkt kon­kur­re­rad i Fin­land. Suo­men­maas chefre­dak­tör Juha Määt­tä bely­ser gär­na situationen:

”Tidi­ga­re hör­de vi till Jout­sen Media, som tryc­ker fle­ra tid­ning­ar.” I något ske­de hade Jout­sen Media ett eget tryc­ke­ri och ibland mås­te vi av oli­ka orsa­ker anli­ta and­ra tryc­ke­ri­er om det före­kom stör­ning­ar. I såda­na sam­man­hang anli­ta­de vi Bot­nia Prints tjänster.”

Till slut avveck­la­de Jout­sen Media verk­sam­he­ten i sitt tid­nings­tryc­ke­ri, och då ord­na­des en kon­kur­rens­ut­sätt­ning mel­lan tryc­ke­ri­er­na. I sam­band med kon­cern­för­sälj­ning­en blev Suo­men­maa ett eget bolag och fort­sat­te gär­na sam­ar­be­tet med Bot­nia Print.

Så här bör­ja­de allt­så sam­ar­be­tet mel­lan Bot­nia Print och Suomenmaa.

Var­för Bot­nia Print?

Vil­ka kon­kre­ta fak­to­rer bidrog ursprung­li­gen till valet av Bot­nia Print?

De prak­tis­ka arrange­mang­en har fun­ge­rat myc­ket bra ända från bör­jan. Många aktö­rer hos Suo­men­maa har kon­takt med Bot­nia Print och bl.a. gra­fi­ker som ansva­rar för bil­der­na har ock­så fått utbild­ning hos Bot­nia Print och de har varit nöj­da med hur smi­digt sam­ar­be­tet löper och hur snabbt ären­de­na sköts.

För oss var det abso­lut vik­tigt att Bot­nia Print har ett vat­ten­fritt tryc­ke­ri, där tryckre­sul­ta­tet är extremt bra och bil­der­na blir skar­pa, dvs. kva­li­te­ten hade en cen­tral bety­del­se. Totalt sett var hela Bot­nia Prints paket bra, men kva­li­te­ten spe­la­de en cen­tral roll.

Juha Määt­tä, Suomenmaa

Målet för sam­ar­be­tet var att få det dag­li­ga arbe­tet att rul­la och tid­ta­bel­ler­na att fun­ge­ra smärtfritt.

Verk­sam­het med låga hie­rar­ki­er, snabb han­te­ring av even­tu­el­la pro­blem­si­tu­a­tio­ner och snab­ba svar på frå­gor har varit posi­ti­va fak­to­rer i vårt frukt­ba­ra samarbete.

Ett smi­digt och utmärkt samarbete

Enligt Juha Määt­tä på Suo­men­maa märks det väl­fun­ge­ran­de sam­ar­be­tet ock­så hos dem som använ­der slut­pro­duk­ten, dvs. de som pre­nu­me­re­rar på tid­ning­en. Tryck­kva­li­te­ten har inte kritiserats.

Till and­ra före­tag som even­tu­ellt över­vä­ger att anli­ta Bot­nia Prints tjäns­ter skic­kar Juha Määt­tä posi­ti­va hälsningar:

”Sam­ar­be­tet fun­ge­rar bra – du får det du bestäl­ler och allt görs smi­digt. Du får snabbt svar på dina frå­gor och fun­de­ring­ar. Det är lätt att sam­ar­be­ta med ett sådant före­tag. Jag rekommenderar!”

Ock­så Bot­nia Print har varit nöjd med kund­re­la­tio­nen med Suo­men­maa. Med tan­ke på kund­re­la­tio­nen är det klokt att upp­rätt­hål­la en hög kva­li­tets­ni­vå, och Bot­nia Print sat­sar sär­skilt myc­ket på det­ta. Kva­li­te­ten märks i all verk­sam­het: Bot­nia Print är ett eko­lo­giskt och mil­jö­vän­ligt tryckeri.

Suo­men­maa är sådan kund som vi vill ha – före­ta­get är kva­li­tets­med­ve­tet och vill erbju­da kun­der­na tryck­sa­ker av hög kva­li­tet. Det­ta pas­sar bra ihop med våra vär­de­ring­ar, för det är exakt vad vi ock­så vill.

Han­nu Sal­mi, Bot­nia Print

Kundberättelser

Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma

Fennovoima är ett finländskt energibolag som bygger kärnkraftverket Hanhikivi 1 på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. I...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry är Salla kommuns marknadsföringsförening och samarbetsorgan i Lappland, som för närvarande...

Mini­ma­ni

Mini­ma­ni

Minimani är ett familjeföretag som kommer från Seinäjoki och är den enda privata hypermarketkedjan i Finland....