Suo­men­maa

Suo­men­maa on ajan­koh­tai­nen, laa­du­kas ja asia­kas­kes­kei­nen aika­kaus­leh­ti, joka seu­raa aktii­vi­ses­ti maa­il­man tapah­tu­mia, päivittäin. 

Suo­men­maa tar­jo­aa sekä digi- että pape­ri­leh­ti ver­sion tilat­ta­vak­se­si. Ja kai­ken tämän pai­naa, huo­lel­li­ses­ti, Bot­nia Print.

Miten Suo­men­maa pää­tyi Bot­nia Prin­tin asiakkaaksi?

Mark­ki­noil­la kun on mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja ja pai­noa­la on tiu­kas­ti kil­pail­tu Suo­mes­sa. Suo­men­maan pää­toi­mit­ta­ja Juha Määt­tä valai­see tilan­net­ta mielellään:

”Aiem­min kuu­luim­me Jout­sen Medi­aan, jos­sa oli useam­pia leh­tiä. Jos­sa­kin vai­hees­sa Jout­sen Medial­la oli oma pai­no ja tar­vit­tiin sit­ten välil­lä eri­näi­sis­tä syis­tä mui­ta pai­no­ta­lo­ja kor­jaa­maan häi­riö­ti­lan­tei­ta. Sii­nä yhtey­des­sä on käy­tet­ty Bot­nia Prin­tin palveluita.”

Lopul­ta Jout­sen Media lopet­ti oman leh­ti­pai­non­sa toi­min­nan, jon­ka yhtey­des­sä jär­jes­tet­tiin kil­pai­lu­tus pai­no­ta­lo­jen välil­lä. Kon­ser­nin myyn­nin yhtey­des­sä Suo­men­maa jäi omak­si yhtiök­seen ja jat­koi mie­lel­lään yhteis­työ­tä Bot­nia Prin­tin kanssa. 

Näin Bot­nia Print ja Suo­men­maa lait­toi­vat hynt­tyyt yhteen.

Mik­si Bot­nia Print?

Mit­kä kon­kreet­ti­set teki­jät vai­kut­ti­vat alun perin Bot­nia Prin­tin valin­nan taustalla? 

Käy­tän­nön­jär­jes­te­lyt ovat toi­mi­neet alus­ta asti äärim­mäi­sen hyvin. Suo­men­maal­la monet toi­mi­jat ovat yhtey­des­sä Bot­nia Prin­tiin ja mm. kuvis­ta vas­taa­vat graa­fi­kot ovat käy­neet kou­lu­tuk­ses­sa­kin Bot­nia Prin­til­lä ja olleet tyy­ty­väi­siä yhteis­työn suju­vuu­teen ja asioi­den hoi­ta­mi­sen nopeuteen.

”Mei­dän kan­nal­tam­me ehdo­ton jut­tu oli se, että Bot­nia Prin­til­lä on vede­tön pai­no, mis­sä pai­no­jäl­ki on äärim­mäi­sen hyvä ja kuvat tuli­vat tark­ka­na, eli laa­tu oli kes­kei­nen teki­jä. Koko­nai­suu­te­na koko Bot­nia Prin­tin paket­ti oli hyvä, mut­ta laa­tu oli ihan kes­kei­ses­sä roolissa.” 

Juha Määt­tä, Suomenmaa

Tavoit­tee­na yhteis­työl­le oli saa­da nor­maa­li päi­vä­jär­jes­tys rul­laa­maan ja aika­tau­lut toi­mi­maan kivuttomasti.

Mata­la­hie­rar­ki­nen toi­min­ta, mah­dol­lis­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den hoi­ta­mi­nen sekä kysy­myk­siin lyhyel­lä aika­jän­teel­lä vas­taa­mi­nen ovat olleet posi­tii­vi­sia teki­jöi­tä hedel­mäl­li­ses­sä yhteistyössä. 

Mut­ka­ton­ta ja laa­du­kas­ta yhteistyötä

Hyvin toi­mi­va yhteis­työ näkyy Suo­men­maan Juha Mää­tän mukaan myös lop­pu­tuot­teen käyt­tä­jil­lä eli leh­den tilaa­jil­la. Pai­no­laa­dus­ta ei ole tul­lut moitteita.

Muil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka har­kit­se­vat mah­dol­li­ses­ti Bot­nia Prin­tin pal­ve­lui­ta, Juha Määt­tä lähet­tää posi­tii­vi­sia terveisiä: 

”Yhteis­työ toi­mii hyvin – sitä saa mitä tilaa ja toi­min­ta sujuu jous­ta­vas­ti. Asioi­hin vas­ta­taan ja ote­taan kan­taa lyhyel­lä aika­jän­teel­lä. Sel­lai­sen kans­sa on help­po toi­mia. Suo­sit­te­len!

Myös Bot­nia Prin­til­lä on oltu tyy­ty­väi­siä asia­kas­suh­tee­seen Suo­men­maan kans­sa. Kor­kean laa­tu­ta­son yllä­pi­tä­mi­nen on asia­kas­suh­teen kan­nal­ta vii­sas­ta ja sii­hen panos­te­taan­kin Bot­nia Prin­til­lä eri­tyi­sen pal­jon. Laa­duk­kuus näkyy kai­kes­sa toi­min­nas­sa: Bot­nia Print on eko­lo­gi­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen pai­no­ta­lo.

”Suo­men­maa on juu­ri sen tyyp­pi­nen asia­kas, mitä me haluam­me­kin – laa­tu­tie­toi­nen ja halu­aa tar­jo­ta laa­duk­kai­ta pai­no­tuot­tei­ta. Tämä sopii mei­dän arvoi­him­me hyvin ja on juu­ri sitä, mitä mekin haluamme.”

Han­nu Sal­mi, Bot­nia Print

Lisää artikkeleita

Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen Pyhäjoen Hanhikiven niemelle....

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry on Lapissa sijaitsevan Sallan kunnan markkinointiyhdistys ja yhteistyöelin, johon kuuluu tällä...

Blåklä­der

Blåklä­der

Blåkläder on työvaatteita myyvä ja valmistava ruotsalainen yritys. Emoyhtiö sijaitsee Ruotsissa ja tytäryhtiöt...