Blåklä­der

Blåklä­der on työ­vaat­tei­ta myy­vä ja val­mis­ta­va ruot­sa­lai­nen yri­tys. Emo­yh­tiö sijait­see Ruot­sis­sa ja tytä­ryh­tiöt Suo­mes­sa, ympä­ri Euroop­paa sekä Yhdys­val­lois­sa ja Japanissa. 

Blåklä­de­rin vali­koi­miin kuu­lu­vat mm. työ­vaat­teet, ‑ken­gät ja ‑hans­kat. Myyn­ti hoi­tuu pää­asias­sa jäl­leen­myy­jien kaut­ta, mut­ta myös iso­ja suo­ria sopi­mus­asiak­kai­ta löytyy. 

Brän­di­nä Blåklä­der tun­ne­taan laa­duk­kais­ta ja hyvin toi­mi­vis­ta työ­vaat­teis­ta. Tuot­teet val­mis­te­taan täy­sin omil­la teh­tail­la, jon­ka ansios­ta kaik­ki toi­min­ta on Blåklä­de­rin valvonnassa.

Kai­ken tämän ansios­ta, Bot­nia Print oli tyy­ty­väi­nen saa­des­saan pai­naa Blåklä­de­rin asiakaslehden. 

Miten Blåklä­der pää­tyi suo­ma­lai­sen Bot­nia Prin­tin asiakkaaksi?

Blåklä­de­rin mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­vaa Susan­na Knuu­tis­ta nau­rat­taa, kun hän muis­te­lee Bot­nia Prin­tin ja Blåklä­de­rin yhteis­työn alkutaivalta:

”Sii­tä on todel­la mon­ta vuot­ta, kun Bot­nia Print on alun perin ollut mei­hin yhtey­des­sä. He ovat sään­nöl­li­ses­ti soi­tel­leet kuu­lu­mi­sia ja tilan­net­ta pai­no­yh­teis­työn puo­les­ta. Meil­lä tulee todel­la pal­jon mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia Ruot­sin kaut­ta, jon­ka takia tar­vet­ta ei ole ollut aikai­sem­min. Kun­nes muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­tim­me, että haluam­me pai­naa mei­dän asia­kas­leh­tem­me Suo­mes­sa. Sii­nä vai­hees­sa tuli Bot­nia Print mieleen.”

Pai­no­ta­lo­jen kil­pai­lu­tuk­ses­sa Bot­nia Print erot­tui eduk­seen tari­nan­sa puo­les­ta: pie­nem­pi pai­no­ta­lo, joka tar­jo­aa laa­du­kas­ta pai­noa hyväl­lä hin­nal­la. Laa­du­kas, kir­kas ja vede­tön pai­no­jäl­ki vakuut­ti Blåklä­de­rin kump­pa­nuu­den aloittamisesta. 

Blåklä­de­rin ima­go on kor­kea­laa­tui­nen, jota halu­taan luon­nol­li­ses­ti yllä­pi­tää myös mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien puitteissa. 

Lisäk­si Bot­nia Prin­tin arvos­ta­mat ympä­ris­tö­asiat ovat Blåklä­de­ril­le tär­kei­tä. Vih­rei­den arvo­jen huo­mioi­mi­nen näkyy kai­kes­sa Bot­nia Prin­tin toi­min­nas­sa, joka on Susan­na Knuu­ti­sen mukaan yksi hei­dän vahvuuksistaan.

“Pää­mark­ki­noin­nis­sam­me, Ruot­sis­sa, on ihme­tel­ty, että täs­sä on oikeas­ti sano­ma­leh­ti­tuo­te, joka ei sot­ke sormia!” 

Susan­na Knuu­ti­nen, Blåkläder

Kai­ken kaik­ki­aan Blåklä­de­ril­lä on oltu tyy­ty­väi­siä Bot­nia Prin­tin kans­sa teh­tyyn yhteistyöhön.

”Yhtey­den­pi­to on ollut todel­la suju­vaa ja jos jotain haas­tei­ta on ollut ja niis­tä on Bot­nia Prin­tin pää­hän ilmais­tu, niin nii­hin on tar­tut­tu välit­tö­mäs­ti. He teke­vät kyl­lä kaik­ken­sa sen eteen, että asia­kas voi oikeas­ti olla tyy­ty­väi­nen. Kaut­ta lin­jan, työs­ken­te­ly ja koko pro­ses­sin hoi­ta­mi­nen on ollut todel­la jous­ta­vaa, joten olem­me olleet todel­la tyytyväisiä.”

Mitä Blåklä­der sanoi­si Bot­nia Prin­tis­tä muille? 

”Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la! Täs­sä on pai­no­ta­lo ja yri­tys, joka sel­keäs­ti tekee hyvin asia­kas­läh­töi­ses­ti työ­tä, isol­la sydä­mel­lä. He myös ovat erit­täin ammat­ti­tai­toi­sia teki­jöi­tä eli heil­tä var­mas­ti saa laa­duk­kaan tuot­teen käyttöönsä.”

Suju­vaa yhteistyötä

Bot­nia Prin­tin pääs­sä yhteis­työs­tä vas­taa Peter Mar­ja­kan­gas, joka ker­too yhteis­työn ole­van tär­keä molem­mil­le osapuolille:

”Blåklä­der on asia­kas, joi­ta haluam­me enem­män tule­vai­suu­des­sa­kin. Heil­lä on hyvin raken­net­tu laa­tu­tie­toi­nen brän­di, saam­me heil­tä laa­duk­kaan aineis­ton Ruot­sis­ta ja he ovat meil­le kai­kin puo­lin todel­la tärkeitä.” 

Bot­nia Prin­tin Peter Mar­ja­kan­gas­ta hymyi­lyt­tää, kun hänel­tä kysy­tään yhteis­työn sujuvuudesta: 

”Nämä Blåklä­de­rin ihmi­set ovat niin lois­to­tyyp­pe­jä, että hei­dän kans­saan on kai­kin puo­lin ollut muka­va neu­vo­tel­la. Jos tulee jotain, niin on help­po ottaa puhe­lin käteen ja jutel­la asiois­ta, puo­lin ja toisin.” 

Lisää artikkeleita

Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen Pyhäjoen Hanhikiven niemelle....

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa on ajankohtainen, laadukas ja asiakaskeskeinen aikakauslehti, joka seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia,...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry on Lapissa sijaitsevan Sallan kunnan markkinointiyhdistys ja yhteistyöelin, johon kuuluu tällä...