Blå­klä­der

16.2.2020

Blå­klä­der är ett svenskt före­tag som säl­jer och till­ver­kar arbets­klä­der. Moder­bo­la­get finns i Sve­ri­ge och dot­ter­bo­la­gen finns i Fin­land, runt om i Euro­pa samt i För­en­ta sta­ter­na och Japan.

Blå­klä­ders sor­ti­ment omfat­tar bl.a. arbets­klä­der, arbets­skor och arbets­hands­kar. För­sälj­ning­en sker huvud­sak­li­gen via åter­för­säl­ja­re, men det finns ock­så sto­ra direk­ta avtalskunder.

Som varu­mär­ke är Blå­klä­der känt för hög­kva­li­ta­ti­va och väl­fun­ge­ran­de arbets­klä­der. Pro­duk­ter­na till­ver­kas helt på egna fabri­ker och där­i­ge­nom kan Blå­klä­der över­va­ka hela verksamheten.

På grund av det­ta var man på Bot­nia Print gla­da över att få tryc­ka Blå­klä­ders kundtidning.

Hur blev Blå­klä­der kund hos Bot­nia Print i Finland?

Susan­na Knu­u­ti­nen, som ansva­rar för mark­nads­fö­ring hos Blå­klä­der, skrat­tar då hon kom­mer ihåg den förs­ta sam­ar­bets­ti­den mel­lan Bot­nia Print och Blåkläder:

”Det är verk­ligt många år sedan Bot­nia Print förs­ta gång­en kon­tak­ta­de oss. De har regel­bun­det ringt oss och frå­gat om hur­dan läget är ifrå­ga om ett tryck­sam­ar­be­te. Vi får verk­li­gen myc­ket mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al via Sve­ri­ge, och där­för har det inte fun­nits något behov tidi­ga­re. Men för någ­ra år sedan beslu­ta­de vi att vi vill tryc­ka vår kund­tid­ning i Fin­land. I det ske­det kom vi att tän­ka på Bot­nia Print.”

Vid kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en av tryc­ke­ri­er­na urskil­de sig Bot­nia Print till sin för­del genom sin berät­tel­se: ett mind­re tryc­ke­ri som erbju­der ett hög­klas­sigt tryc­ke­ri till ett bra pris. Ett hög­kva­li­ta­tivt, klart och vat­ten­fritt tryck över­ty­ga­de Blå­klä­der om att inle­da ett partnerskap.

Till Blå­klä­ders image hör hög kva­li­tet, som man natur­ligt­vis vill fram­hä­va ock­så i marknadsföringsmaterial.

Dess­utom är de mil­jö­a­spek­ter som Bot­nia Print vär­de­sät­ter vik­ti­ga för Blå­klä­der. Beak­tan­det av de grö­na vär­de­ring­ar­na märks i all Bot­nia Prints verk­sam­het och som Susan­na Knu­u­ti­nen anser att hör till Bot­nia Prints star­ka sidor.

På vår huvud­mark­nads­fö­ring i Sve­ri­ge, har man för­und­rat sig över att den­na tid­nings­pro­dukt inte alls smut­sar fing­rar­na!

Susan­na Knu­u­ti­nen, Blåkläder 

På det hela taget har man på Blå­klä­der varit nöj­da med sam­ar­be­tet med Bot­nia Print.

”Kom­mu­ni­ka­tio­nen har varit myc­ket smi­dig och ifall det har före­kom­mit någ­ra pro­blem och när vi sedan har nämnt om dem för Bot­nia Print, har de genast tagit itu med dem. De gör allt de kan för att kun­den på rik­tigt ska vara nöjd. Över­lag har arbe­tet och hela pro­ces­sen fun­ge­rat myc­ket flex­i­belt, så vi har varit myc­ket nöjda.”

Vad kan Blå­klä­der säga om Bot­nia Print till andra?

”Jag kan varmt rekom­men­de­ra! Det här är ett tryc­ke­ri och ett före­tag som tyd­ligt utför kund­o­ri­en­te­rat arbe­te med stort hjär­ta. De är ock­så myc­ket yrkes­kun­ni­ga, dvs. kun­den får av dem säkert en pro­dukt av hög kvalitet.”

Smi­digt samarbete

Hos Bot­nia Print ansva­rar Peter Mar­ja­kang­as för sam­ar­be­tet och han säger att sam­ar­be­tet är vik­tigt för båda parter:

”Blå­klä­der är en kund som vi vill ha mer av ock­så i fram­ti­den. De har ett väl­byggt, kva­li­tets­med­ve­tet varu­mär­ke, vi får hög­klas­sigt mate­ri­al av dem från Sve­ri­ge och de är på alla sätt myc­ket vik­ti­ga för oss.”

Bot­nia Prints Peter Mar­ja­kang­as ler när han till­frå­gas om hur sam­ar­be­tet löper:

”Män­ni­skor­na på Blå­klä­der är så här­li­ga. Det har varit trev­ligt att för­hand­la med dem på alla sätt. Om vi vill utby­ta åsik­ter om något, är det för båda par­ter­na lätt att ta tele­fo­nen i han­den och dis­ku­te­ra ärendet.”

Kundberättelser

Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma

Fennovoima är ett finländskt energibolag som bygger kärnkraftverket Hanhikivi 1 på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. I...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry är Salla kommuns marknadsföringsförening och samarbetsorgan i Lappland, som för närvarande...

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa är en aktuell, högklassig och kundorienterad tidskrift som aktivt följer händelserna i världen, dagligen....