Mini­ma­ni

17.2.2020

Mini­ma­ni är ett famil­je­fö­re­tag som kom­mer från Sei­nä­jo­ki och är den enda pri­va­ta hyper­mar­ket­ked­jan i Fin­land. Buti­ker­na finns för­u­tom i Sei­nä­jo­ki även i Kar­le­by, Jyvä­skylä, Vasa och Lem­päälä Ideapark.

I augusti 2020 får även Rovani­e­mi nju­ta av Mini­ma­nis tjäns­ter i och med att de öpp­nar en ny butik där. Buti­ken i Rovani­e­mi kom­mer att vara den näst störs­ta hyper­mark­na­den i Lappland.

Mini­ma­ni är på det hela taget en bety­dan­de aktör på alla sina butiksor­ter och sys­sel­sät­ter ett stort antal anställ­da inom han­deln. Trots till­väx­ten är Mini­ma­ni fort­fa­ran­de ett famil­je­fö­re­tag vars vär­de­ring­ar i stor utsträck­ning är desam­ma som hos Bot­nia Print.

Hur val­de ni Bot­nia Print till samarbetspartner?

Mini­ma­ni har under någ­ra år sam­ar­be­tat med Bot­nia Print i form av en direktut­del­nings­tid­ning. Mini­ma­nis mark­nads­fö­rings­chef Jan­ne Oosi berät­ta­de gär­na om sina erfa­ren­he­ter av Bot­nia Print och rekom­men­de­rar varmt tryc­ke­ri­et för alla.

”Vi har all­tid annon­se­rat i land­skaps- och orts­tid­ning­ar. Dess­utom får vi pre­nu­me­re­ra­de tid­ning­ar och en del tid­ning­ar får vi som prov­num­mer. En tid­ning hade en myc­ket bra tryck­kva­li­tet och vi bör­ja­de fors­ka i var tid­skrif­ten hade tryckts.”

”Till följd av det­ta skic­ka­de jag en inbju­dan att läm­na anbud för föl­jan­de års direkt­dis­tri­bu­tion. Den gång­en val­de vi inte Bot­nia Print, och inte hel­ler näs­ta år, men sena­re såg vi igen en tid­ning med hög kva­li­tet. Vi lyc­ka­des för­hand­la om pri­set och med beak­tan­de av kva­li­te­ten var Bot­nia Print myc­ket kon­kur­rens­kraf­tig. Vi bestäm­de oss för att tes­ta tryc­ke­ri­et och nu tryc­ker vi vår tid­ning hos Bot­nia Print för det tred­je året.”

Målet var en liten pro­fil­höj­ning i frå­ga om reklam och utveck­la tryck­ning­en av tid­ning­en till en rutin, så att pro­ces­sen och sam­ar­be­tet löper smi­digt. En expert från Bot­nia Print besök­te oss för att kon­trol­le­ra tid­ning­ens till­verk­nings­pro­cess och pro­fi­ler.

Jan­ne Oosi, mark­nads­fö­rings­chef hos Minimani

Utma­ning­ar under samarbetet

Det har egent­li­gen inte före­kom­mit någ­ra utma­ning­ar i sam­ar­be­tet. Vi lyc­ka­des bör­ja sam­ar­be­ta snabbt och saker och ting fram­skred effek­tivt. Endast vid över­gång­en från CMYK-färg­pro­fil till RGB-pro­fil fick vi job­ba på lite extra för att på bäs­ta sätt få fram fär­ger­na och skär­pan i alla bil­der och för att kun­na utnytt­ja de bil­der som Mini­ma­ni redan hade. Även det­ta fick vi att fun­ge­ra efter små justeringar.

”Tack vare sam­ar­be­tet mel­lan Mini­ma­ni och Bot­nia Print under­lät­ta­des bild­be­hand­lings­pro­ces­sen i slutän­dan avse­värt. Det har inte läng­re någon bety­del­se om CMYK eller RGB ingår i pro­ces­sen, dvs. allt löper nu enklare!”

CMYK är fyr­färgs­tek­nik eller ”nor­mal” tryck­tek­nik. RGB är åter en tryck­tek­nik som främst används med datorskär­mar. Tidi­ga­re har RGB-bil­der inte kun­nat tryc­kas, eftersom bil­der­na mås­te fin­nas i ett visst for­mat. Tack vare Bot­nia Print är det­ta inte läng­re något problem.

”Under sam­ar­be­tets gång hade vi ett pro­blem med en utdel­nings­fir­ma och vi blev tvung­na att kas­se­ra en tid­nings­upp­la­ga. Trots att det inte på något sätt var Bot­nia Prints fel, gav de en rabatt på den nya upp­la­gan. Det berät­tar gans­ka myc­ket om deras för­stå­el­se när kun­den drab­bas av en ”kata­strof”.

Sär­skil­da för­de­lar av att arbe­ta med Bot­nia Print

”Den jäm­na kva­li­te­te­ten är något som vi upp­skat­tar. När tryck­tek­ni­ken är vat­ten­fri upp­kom­mer det egent­li­gen inte någ­ra miss­lyc­kan­den eller dåligt tryck. Bil­der­na är skar­pa och kla­ra, vil­ket inne­bär en stor skill­nad i pro­dukt­bil­der­na t.ex. i nyan­ser­na. Dess­utom utgör text med liten font inte något pro­blem tack vare den hög­kva­li­ta­ti­va tryck­ning­en. Verk­sam­he­ten löper smi­digt och pro­ces­sen inled­des smärtfritt.”

Jag rekom­men­de­rar att intres­se­ra­de pro­var och bekan­tar sig med Bot­nia Prints utbud! Skill­na­den mär­ker du bäst när du jäm­för resul­ta­tet med dina egna pro­duk­ter. Själ­va har vi inte bytt tryc­ke­ri­er på grund av någon erbju­der ett läg­re pris, utan en smi­dig var­dag är myc­ket vär­de­ful­la­re. Det är något som vi upp­skat­tar hos Bot­nia Print.

Jan­ne Oosi, mark­nads­fö­rings­chef hos Minimani

Kva­li­tet har betydelse

Mini­ma­nis direktut­del­nings­tid­ning är 12–20 sidor och den har pro­du­ce­rats regel­bun­det redan i över tio år. Utdel­ning­en sker nume­ra var­je vec­ka och tid­skrif­ten inne­hål­ler många bil­der, vil­ket leder till att både kva­li­te­ten och pri­set har stor bety­del­se på årsnivå.

Hos Bot­nia Print upp­fylls för­hål­lan­det mel­lan pris och kva­li­tet, mil­jö­vän­li­ga vär­de­ring­ar och mil­jö­vän­lig tryck­tek­nik. Bot­nia Prints loka­la för­ank­ring var ock­så en för­del, dvs. Bot­nia Print finns på sam­ma ort som en av Mini­ma­nis butiker.

Ett vik­tigt mer­vär­de var ock­så mil­jö­vän­lig­he­ten, som ock­så ingår i Bot­nia Prints cen­tra­la värderingar.

Kundberättelser

Fen­no­vo­i­ma

Fen­no­vo­i­ma

Fennovoima är ett finländskt energibolag som bygger kärnkraftverket Hanhikivi 1 på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. I...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry är Salla kommuns marknadsföringsförening och samarbetsorgan i Lappland, som för närvarande...

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa är en aktuell, högklassig och kundorienterad tidskrift som aktivt följer händelserna i världen, dagligen....