Mini­ma­ni

Mini­ma­ni on Sei­nä­joel­ta läh­töi­sin ole­va per­hey­ri­tys ja ainoa yksi­tyi­nen hyper­mar­ket­ket­ju Suo­mes­sa. Myy­mä­lät sijait­se­vat Sei­nä­joen lisäk­si Kok­ko­las­sa, Jyväs­ky­läs­sä, Vaa­sas­sa sekä Lem­pää­län Ideaparkissa.

Elo­kuus­sa 2020 myös Rova­nie­mi saa naut­tia Mini­ma­nin pal­ve­luis­ta uuden alue­val­tauk­sen myö­tä. Rova­nie­men myy­mä­lä tulee ole­maan Lapin toi­sek­si suu­rin Hypermarket. 

Mini­ma­ni on kai­ken kaik­ki­aan mer­kit­tä­vä toi­mi­ja kai­kil­la myy­mä­lä­paik­ka­kun­nil­laan ja työl­lis­tää suu­ren mää­rän kau­pa­na­lan työn­te­ki­jöi­tä. Kas­vus­taan huo­li­mat­ta, Mini­ma­ni on edel­leen per­hey­ri­tys, jon­ka arvot ovat vah­vas­sa lin­jas­sa Bot­nia Prin­tin kanssa.

Miten Bot­nia Print valit­tiin yhteistyökumppaniksi? 

Mini­ma­ni on teh­nyt muu­ta­man vuo­den yhteis­työ­tä Bot­nia Prin­tin kans­sa suo­ra­ja­ke­lu­leh­den muo­dos­sa. Mini­ma­nin Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Oosi ker­toi mie­lel­lään koke­muk­si­aan Bot­nia Prin­tis­tä ja suo­sit­te­lee läm­pi­mäs­ti pai­no­ta­loa kaikille.

”Olem­me aina mai­nos­ta­neet maa­kun­ta- ja paik­ka­kun­ta­leh­dis­sä. Lisäk­si meil­le tulee leh­tiä tilat­tui­na ja osas­ta tulee näy­te­nu­me­roi­ta. Erään leh­den pai­no­laa­tu oli erit­täin hyvä ja läh­dim­me sel­vit­tä­mään, mis­sä leh­ti on painettu.”

“Tämän seu­rauk­se­na lähe­tin tar­jous­pyyn­nön seu­raa­van vuo­den suo­ra­ja­ke­luis­ta. Sil­loin ei vie­lä tär­pän­nyt Bot­nia Prin­tin kans­sa, eikä vie­lä seu­raa­va­na­kaan vuon­na, mut­ta myö­hem­min sil­miim­me osui taas laa­du­kas leh­ti. Hin­ta saa­tiin sovit­tua koh­dil­leen ja laa­tu huo­mioi­den Bot­nia Print oli erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Pää­tet­tiin sit­ten kokeil­la ja nyt pai­na­tam­me leh­teäm­me Bot­nia Prin­til­lä kol­mat­ta vuotta.”

”Tavoit­tee­na oli pie­ni pro­fii­lin nos­to mai­non­nan osal­ta ja saa­da leh­den pai­na­mi­nen rutii­nik­si, jot­ta pro­ses­si ja yhteis­työ suju­vat. Bot­nia Prin­tin asian­tun­ti­ja kävi pai­kan pääl­lä tar­kis­ta­mas­sa leh­den val­mis­tus­pro­ses­sin ja profiilit.”

Jan­ne Oosi, Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Minimani

Haas­teet yhteis­työn aikana

Haas­tei­ta yhteis­työs­sä ei ole oikeas­taan ollut. Yhteis­työ­tä pääs­tiin teke­mään nopeas­ti ja asiat ete­ni­vät tehok­kaas­ti. Ainoas­taan siir­ryt­täes­sä CMYK ‑väri­pro­fii­lis­ta RGB ‑pro­fii­liin, saa­tiin hie­man jum­pa­ta, jot­ta kai­kis­ta kuvis­ta saa­tiin värit ja terä­vyys par­hai­ten esiin ja voi­tiin hyö­dyn­tää Mini­ma­nin jo ole­mas­sa ole­via kuvia. Täs­tä­kin kui­ten­kin sel­vit­tiin pie­nel­lä hienosäädöllä. 

”Mini­ma­nin ja Bot­nia Prin­tin yhteis­työn myö­tä, kuvan­kä­sit­te­ly­pro­ses­si hel­pot­tui lopul­ta huo­mat­ta­vas­ti. Enää ei ole mer­ki­tys­tä, onko siel­lä välis­sä CMYK:ä vai RGB:tä eli menim­me pal­jon huo­let­to­mam­paan suuntaan!”

CMYK on neli­vä­ri- eli ”nor­maa­li” pai­no­tek­niik­ka. RGB puo­les­taan on pai­no­tek­niik­ka, jota käy­te­tään enim­mäk­seen tie­to­ko­nei­den näy­töil­lä. Aikai­sem­min RGB kuvia ei ole voi­nut lait­taa pai­noon, kos­ka nii­den on täy­ty­nyt olla tie­tys­sä muo­dos­sa. Bot­nia Prin­tin avul­la tätä ongel­maa ei enää ole.

”Yhteis­työn aika­na meil­lä oli yksi oma haas­te jaka­mi­sen kans­sa ja jou­duim­me heit­tä­mään lopul­ta koko leh­ti­pai­nok­sen suo­raan leh­den­ke­räyk­seen. Vaik­ka tämä ei ollut miten­kään Bot­nia Prin­tin vika, tuli­vat he hin­nas­sa vas­taan uuden pai­nok­sen myö­tä. Se ker­too aika pal­jon ymmär­ryk­ses­tä täl­lai­seen asiak­kaan ”kata­stro­fiin”.

Eri­tyi­set hyö­dyt Bot­nia Prin­tin kans­sa työskentelystä 

”Tasa­laa­tui­suus on sel­lai­nen, mitä arvos­te­taan. Kun pai­no­tek­niik­ka on vede­tön, ei tule oikeas­taan ollen­kaan epä­on­nis­tu­mi­sia tai huo­noa pai­no­jäl­keä. Kuvat ovat tark­ko­ja ja kirk­kai­ta, joka tuo tuo­te­ku­vis­sa suu­ren eron esi­mer­kik­si sävy­jen puo­les­ta. Lisäk­si pie­ni­kään teks­ti ei hait­taa laa­duk­kaan pai­non ansios­ta. Toi­min­ta on suju­vaa ja pro­ses­si saa­tiin aluil­le kivuttomasti.”

”Suo­sit­te­len kokei­le­maan ja tutus­tu­maan Bot­nia Prin­tin tar­jon­taan! Par­hai­ten sen eron huo­maa oman tuot­teen koh­dal­la. Itse ei olla vaih­det­tu pai­no­ta­lo­ja hin­nan peräs­sä, vaan suju­va arki on pal­jon arvok­kaam­paa. Se on yksi niis­tä arvo­te­ki­jöis­tä Bot­nia Printillä.”

Jan­ne Oosi, Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Minimani

Laa­tu merkitsee

Mini­ma­nin suo­ra­ja­ke­lu­leh­ti on 12–20 sivui­nen, sitä on tuo­tet­tu sään­nöl­li­ses­ti jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, jake­lu tapah­tuu nyky­ään vii­koit­tain ja leh­ti sisäl­tää pal­jon kuvia, jon­ka seu­rauk­se­na sekä laa­dul­la että hin­nal­la on vuo­si­ta­sol­la suu­ri merkitys. 

Hin­ta-laa­tusuh­de ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set arvot sekä pai­no­tek­niik­ka ovat­kin ne, joka Bot­nia Prin­til­lä tun­ne­tus­ti koh­taa­vat. Myös Bot­nia Prin­tin pai­kal­li­suus oli plus­saa eli Bot­nia Print sijait­see samal­la paik­ka­kun­nal­la kuin yksi Mini­ma­nin myymälöistä. 

Tär­keä lisä­ar­vo oli myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys, joka lukeu­tuu­kin Bot­nia Prin­tin mer­kit­tä­viin arvoihin. 

Lisää artikkeleita

Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen Pyhäjoen Hanhikiven niemelle....

Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suomenmaa on ajankohtainen, laadukas ja asiakaskeskeinen aikakauslehti, joka seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia,...

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Matkalle Sallaan ry on Lapissa sijaitsevan Sallan kunnan markkinointiyhdistys ja yhteistyöelin, johon kuuluu tällä...