Bot­nia Print sat­saa inves­toin­nil­la laa­duk­kuu­teen ja paran­taa tuo­tan­to­te­hok­kuut­ta lehtituotannossa

Kok­ko­la­lai­nen Bot­nia Print Oy Ab on päät­tä­nyt teh­dä lähes mil­joo­nain­ves­toin­nin leh­ti­teh­taan tuo­tan­toon hank­ki­mal­la toi­sen Ferag SNT ‑50 ‑leik­ku­rin. Samal­la uudis­te­taan leh­ti­nip­pu­jen kul­je­tus- ja lavaa­ja­lin­ja koko­nai­suut­ta. Leik­ku­ri on lai­te, jol­la pai­ne­tut leh­det voi­daan hyvin nopeal­la aika­tau­lul­la vii­meis­tel­lä eri kokoi­siin for­maat­tei­hin leik­kaa­mal­la pai­no­pin­nan ulko­puo­li­set mar­gi­naa­lit pois.

Ensim­mäi­nen vas­taa­va leik­ku­ri han­kit­tiin Bot­nia Print­tiin vuon­na 2014 ja sen käyt­tö­as­te on ollut todel­la korkea.

– Lei­kat­tu­jen, nor­maa­lia tabloid-leh­teä tyy­lik­kääm­pien leh­ti­tuot­tei­den kysyn­tä on kas­va­nut vii­me vuo­det jat­ku­vas­ti eikä kiin­nos­tuk­sel­le näy­tä tule­van lop­pua, vaan päin­vas­toin yhä useam­pi asiak­kaam­me muut­taa for­maat­ti­aan lei­kat­tuun tuot­tee­seen. Inves­toin­nin myö­tä lei­kat­tu­jen tuot­tei­den läpi­me­noa­jat lyhen­ty­vät mer­kit­tä­väs­ti, jol­loin myös käy­tet­tä­vis­sä ole­va kapa­si­teet­ti kas­vaa. Tämän seu­rauk­se­na voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä enem­män mah­dol­li­suuk­sia ja vaih­toeh­to­ja, yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Sal­mi kertoo.Hänen mukaan­sa monet asiak­kaat kiin­nit­tä­vät leh­ti­tuot­teis­sa aiem­paa enem­män huo­mio­ta laa­tuun ja ympäristöystävällisyyteen.

– Käyt­tä­mäl­läm­me vedet­tö­mäl­lä pai­no­tek­nii­kal­la pai­ne­tuis­ta lei­ka­tuis­ta tuot­teis­ta tulee näyt­tä­viä, jol­loin ne kes­tä­vät laa­dul­li­ses­ti ver­tai­lun jopa pääl­lys­te­tyl­le pape­ril­le pai­net­tu­jen aika­kaus­leh­tien rin­nal­la, Sal­mi sanoo.Tehdaspäällikkö Toni Kle­mo­lan mukaan inves­toin­nil­la var­mis­te­taan myös pai­no­ta­lon ris­kien­hal­lin­taa ja lähes kak­sin­ker­tais­te­taan lei­kat­tu­jen tuot­tei­den tuotantoteho.

–  Pai­no­ta­lon lisä­myyn­ti on kas­va­nut erit­täin vah­vas­ti nime­no­maan vii­meis­te­lyä vaa­ti­vien tuot­tei­den seg­men­tis­tä, joten oli luon­nol­lis­ta, että myös inves­toin­ti koh­dis­tuu tuol­le alu­eel­le. Jat­kos­sa voim­me jakaa tuo­tan­toa tar­pei­den mukaan parem­min kah­den pos­ti­tus­lin­jan välil­lä. Vii­me vuon­na Bot­nia Prin­tis­sä pai­net­tiin yhteen­sä noin 65 mil­joo­naa leh­teä, jois­ta noin seit­se­män mil­joo­naa oli lei­kat­tu­ja. Vuon­na 2014 han­ki­tun ensim­mäi­sen leik­ku­rin myö­tä lei­kat­tu­jen tuot­tei­den osuus tuo­tan­nos­sam­me on moni­ker­tais­tu­nut. Tänä vuon­na lei­kat­tu­jen tuot­tei­den osuus on jo arviol­ta yhdek­säs­sä mil­joo­nas­sa ennen lop­pu­vuon­na käyt­töö­no­tet­ta­vaa uut­ta leikkurilinjaa.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...