ProAgria luot­taa Bot­nia Prin­tin laatuun

- Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä leh­den laa­tuun. Suo­sit­te­len Bot­nia Prin­tin leh­ti­pai­noa niil­le pai­no­tuot­teen teki­jöil­le, jot­ka halua­vat hyvää hin­ta-laa­tusuh­det­ta, ProAgria Ete­lä-Poh­jan­maan vies­tin­tä­pääl­lik­kö Miia Lenk­ke­ri-Tam­mi­nen kertoo.

ProAgria Ete­lä-Poh­jan­maa pai­noi Itua-jäse­n­asia­kas­leh­te­ään kau­an samas­sa pai­no­ta­los­sa. Kun oli pai­no­ta­lon kil­pai­lu­tuk­sen aika, yhte­nä pai­non valin­ta­kri­tee­ri­nä oli kor­kea pai­no­laa­tu.  Vedet­tö­män pai­no­tek­nii­kan mah­dol­lis­ta­mat kirk­kaat värit ja tark­ka pai­no­jäl­ki, sai­vat ProAgria Ete­lä-Poh­jan­maan valit­se­maan asia­kas­leh­den pai­no­pai­kak­si Bot­nia Printin.

- Vaik­ka pai­nok­sem­me on pie­ni, olem­me saa­neet hen­ki­lö­koh­tais­ta, nope­aa, ripe­ää ja ammat­ti­tai­tois­ta pal­ve­lua, ProAgria Ete­lä-Poh­jan­maan vies­tin­tä­pääl­lik­kö Miia Lenk­ke­ri-Tam­mi­nen ker­too. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen Itua-leh­ti pai­ne­taan Bot­nia Prin­tis­sä tänään 7.2 ja on pian ProAgria Ete­lä-Poh­jan­maan jäse­nil­lä ihailtavana.

Bot­nia Prin­tin tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat sanoma‑, aikakaus‑, jär­jes­tö- ja mai­nos­leh­det. Tark­ka pai­no­jäl­ki takaa asiak­kail­le talou­del­li­sia sääs­tö­jä sekä myön­tei­sen imagon.

Pai­no­ta­lo käyt­tää­kin ainoa­na Suo­mes­sa ja maa­il­mas­sa­kin suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta koko­naan vede­tön­tä kui­vaoff­set-rotaa­tio­ko­net­ta. Vede­tön pai­no­tek­niik­ka suo­je­lee ympä­ris­töä vähen­tä­mäl­lä huk­ka­pa­pe­rin mää­rää eikä pai­no­le­vy­jen val­mis­tuk­ses­sa käy­te­tä luon­nol­le hai­tal­li­sia kemikaaleja.

Bot­nia Print käyt­tää myös ainoas­taan mate­ri­aa­le­ja, joil­la on omat ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tin­sa. Pai­no­ta­lo ei halua teh­dä hal­vin­ta mah­dol­lis­ta pai­no­työ­tä, vaan laa­tua. Se on kan­nat­ta­nut, sil­lä Bot­nia Prin­tin asia­kas­kun­nan vaih­tu­vuus on pien­tä. Iso mer­ki­tys on myös hen­ki­lö­kun­nal­la, sil­lä pai­no­ta­lon 35 hen­gen tii­mis­sä on panos­tet­tu hyvän pai­no­laa­dun lisäk­si myös kor­ke­aan ammattitaitoon.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...