Bot­nia Prin­tin leik­ku­ri­pro­jek­ti ete­nee suunnitellusti

Pää­tim­me kevääl­lä inves­toi­da leh­ti­teh­taan tuo­tan­toon hank­ki­mal­la toi­sen Ferag SNT ‑50 ‑leik­ku­rin ja uudis­taa samal­la leh­ti­nip­pu­jen kul­je­tus- ja lavaa­ja­lin­jan kokonaisuutta.

Pro­jek­tin var­si­nai­nen asen­nus­vai­he käyn­nis­tyi syys­kuus­sa lavaa­ja­lin­jan muu­tos­töil­lä, jol­la saa­tiin tilaa itse leikkurille.

Ilok­sem­me toteam­me, että pro­jek­tiin liit­ty­vät työt ete­ne­vät aika­tau­lus­sa ja leik­ku­ri on ollut tuo­tan­to­käy­tös­sä mar­ras­kuun alus­ta läh­tien. Leh­ti­nip­pu­jen kul­je­tus­jär­jes­tel­män PKT:n muu­tos­työt val­mis­tu­vat vii­kol­la 46. Mikä­li kaik­ki sujuu suun­ni­tel­lus­ti ote­taan koko­nai­suus viral­li­ses­ti vas­taan per­jan­tai­na 29.11.

Ensim­mäi­nen vas­taa­va leik­ku­ri han­kit­tiin Bot­nia Print­tiin vuon­na 2014 ja sen käyt­tö­as­te on ollut todel­la kor­kea. Uuden inves­toin­nin myö­tä lei­kat­tu­jen tuot­tei­den läpi­me­noa­jat lyhen­ty­vät nyt mer­kit­tä­väs­ti, jol­loin myös käy­tet­tä­vis­sä ole­va kapa­si­teet­ti kas­vaa. Lisäk­si inves­toin­nil­la var­mis­te­taan riskienhallintaa.

Lisä­tie­dot ja kysymykset

Teh­das­pääl­lik­kö Toni Kle­mo­la
+358 503701838
toni.klemola@botniaprint.fi

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...