Bot­nia Print osal­lis­tuu las­ten liikenneopetushankkeeseen

Tämän vuo­den jou­lu­lah­ja­va­rat lah­joi­tet­tiin hyvään tar­koi­tuk­seen, las­ten lii­ken­neo­pe­tus­hank­kee­seen. Spon­so­roim­me Kok­ko­las­sa Hal­ko­ka­rin kou­lul­le, 1–6 luo­kil­le Kou­luin­fo Oy:n kus­tan­ta­mia liikennetyökirjoja.

Kou­luin­fo Oy:n on jo vuo­sien ajan työs­ken­nel­lyt las­ten lii­ken­neon­net­to­muuk­sien ehkäi­se­mi­sek­si kus­tan­ta­mal­la lii­ken­ne­kas­va­tus­ma­te­ri­aa­lia kai­kil­le Suo­men ala­kou­lu­lai­sil­le. Lii­ken­neo­pe­tus­ma­te­ri­aa­lin avul­la lap­si oppii lii­ken­teen perus­sään­nöt sekä liik­ku­maan muun lii­ken­teen muka­na ja vält­tä­mään vaaratilanteita.

Meil­le Bot­nia Prin­ti­läi­sil­le tar­jou­tui tilai­suus olla muka­na spon­so­roi­mas­sa työ­kir­jo­ja alu­eel­li­ses­ti. Pää­tim­me tart­tua tilai­suu­teen tämän tär­keän asia puo­les­ta ja toi­vo­tam­me sen myö­tä kai­kil­le tur­val­lis­ta jou­lun aikaa sekä uut­ta vuot­ta 2020!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...