Bot­nia Print on varau­tu­nut Pape­ri­lii­ton lakkoon

Pape­ri­lii­ton lak­ko alkoi maa­nan­tai­aa­mu­na 27.1 ja sen on mää­rä kes­tää kol­me viikkoa.

Lakos­ta ei aiheu­du välit­tö­miä vai­ku­tuk­sia Bot­nia Prin­tin asiak­kail­le, sil­lä olem­me varau­tu­neet tilan­tee­seen enna­kol­ta varas­toi­mal­la pape­ri­laa­tu­ja rei­lum­min. Ruot­sis­ta ja Venä­jäl­tä pape­ri­toi­mi­tuk­set jat­ku­vat normaalisti.

Seu­raam­me tilan­net­ta ja tie­do­tam­me asias­ta lisää tar­peen niin vaatiessa.

Lisä­tie­dot ja kyse­lyt
Han­nu Sal­mi
hannu.salmi@botniaprint.fi
0400 800 279

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...