Laa­tuklu­bin pal­kin­not on jaettu

Bot­nia Print vah­vis­ti jo nel­jän­nen ker­ran jäse­nyy­ten­sä World Associa­tion of News­pa­pers and News Publis­hers’n (WAN-IFRA) laa­tuklu­biin vuo­sil­le 2018–2020. Tie­to jul­kis­tet­tiin 8. kesä­kuu­ta 2018 ja pal­kin­to vas­taa­no­tet­tiin 10. loka­kuu­ta 2018 jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa Saksassa.

WAN-IFRA:n laa­tuklu­bi­jä­se­nyys on kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tuin osoi­tus sano­ma­leh­ti­pai­non tuo­tan­non laa­dus­ta. Bot­nia Print on osal­lis­tu­nut kil­pai­luun joka ker­ta Kes­ki­poh­jan­maa-leh­del­lä. Kan­sain­vä­li­sis­tä asian­tun­ti­jois­ta koot­tu raa­ti arvioi muun muas­sa väri­sä­vy­jen oikeel­li­suut­ta, tark­kuuk­sia ja tasapainoa.

Bot­nia Prin­tin teh­das­pääl­lik­kö Toni Kle­mo­la (kuvas­sa kes­kel­lä), leh­ti­pai­no- ja jake­lu­lii­ke­toi­min­nan joh­ta­ja Han­nu Sal­mi (kuvas­sa oikeal­la) sekä avai­n­asia­kas­pääl­liik­kö Tero Suvan­to (kuvas­sa vasem­mal­la) otti­vat vas­taan tämän kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tun kun­nia­no­soi­tuk­sen. Kii­tok­set kuu­lu­vat ennen­kaik­kea koko hen­ki­lö­kun­nal­le ammat­ti­tai­dos­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta omaan työ­hön sekä osaa­mi­sen jat­ku­vaan kehittämiseen!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...