Alek­si Hol­ma työ­har­joit­te­li­ja­na Bot­nia Prin­tis­sä syk­syl­lä 2018

Bot­nia Prin­tin jouk­ko kas­voi tila­päi­ses­ti loka­kuus­sa, kun Kes­ki-Poh­jan­maan kan­san­opis­tol­la uudes­sa eri­tyis­ryh­mien kou­lu­tus­lin­jas­sa nimel­tään Sep­pä­set – eväi­tä työ­elä­mään opis­ke­le­va Alek­si Hol­ma (23) tuli työharjoitteluun.

Eri­tyis­ryh­mä Sep­pä­set vie­rai­li­vat meil­lä tääl­lä sano­ma­leh­ti­teh­taal­la syys­kuus­sa osa­na työ­elä­män tai­to­ja kehit­tä­vää kou­lu­tus­oh­jel­maa. Alek­si löy­si sil­loin itsel­leen meil­tä pai­nos­ta työ­har­joit­te­lu­pai­kan, ker­too Bot­nia Prin­tin asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa­va Susan­ne Starck.

Alek­si tekee työ­tä mm. ulko­maan pos­ti­tuk­sen paris­sa. Olen tykän­nyt olla töis­sä tääl­lä ja kaik­ki on ihan paras­ta. Työ­ka­ve­rit ovat muka­via ja voi­tin­pa erääl­lä tauol­la ”pöy­tä­lät­käs­sä” työ­paik­kaoh­jaa­ja­ni­kin tulok­sel­la 6–3, tote­aa Aleksi.

Sep­pä­set-lin­jan tavoit­tee­na on vah­vis­taa opis­ke­li­jan työ­elä­mä­tai­to­ja ja tutus­tua työ­elä­mään. Työ­pai­kal­la tapah­tu­va oppi­mi­nen on siis tär­keäs­sä roolissa!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...