Laa­tuklu­biin jo nel­jät­tä kertaa!

Bot­nia Print vah­vis­ti jo nel­jän­nen ker­ran jäse­nyy­ten­sä World Associa­tion of News­pa­pers and News Publis­hers’n (WAN-IFRA) laa­tuklu­biin vuo­sil­le 2018–2020, pääs­ty­ään kirk­kaas­ti läpi kan­sain­vä­li­sen sano­ma­leh­tia­lan laa­tu­kil­pai­lun. Tie­to jul­kis­tet­tiin 8. kesä­kuu­ta 2018.

Bot­nia Print on yltä­nyt WAN-IFRAN laa­tuklu­bin tasol­le vuo­des­ta 2012 saakka.

- Laa­tuklu­bin jäse­nyy­des­tä suu­ri kii­tos kuu­luu ennen kaik­kea koko hen­ki­lö­kun­nal­lem­me kor­keas­ta ammat­ti­tai­dos­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta sekä Kes­ki­poh­jan­maan-leh­del­le, jol­la kil­pai­luun osal­lis­tuim­me, juh­lis­taa Bot­nia Prin­tin teh­das­pääl­lik­kö Toni Kle­mo­la.

WAN-IFRA:n laa­tuklu­bi­jä­se­nyys on kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tuin osoi­tus sano­ma­leh­ti­pai­non tuo­tan­non laa­dus­ta. Bot­nia Print on osal­lis­tu­nut kil­pai­luun joka ker­ta Kes­ki­poh­jan­maa-leh­del­lä. Käy­tän­nös­sä kil­pai­lu­pro­ses­si tar­koit­taa leh­den pai­no­laa­dun tark­kai­lua kol­me­na eri ajan­jak­so­na, tam­mi-huh­ti­kuun aika­na. Kan­sain­vä­li­sis­tä asian­tun­ti­jois­ta koot­tu raa­ti arvioi muun muas­sa väri­sä­vy­jen oikeel­li­suut­ta, tark­kuuk­sia ja tasapainoa.

- Tämä on jäl­leen ker­ran hie­no osoi­tus leh­ti­pai­non koko­nais­laa­dun kor­keas­ta tasos­ta ja hen­ki­lö­kun­nan sitou­tu­nees­ta asen­tees­ta oman työn ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Suu­ri kii­tos teki­jöil­le, tote­aa leh­ti­pai­no- ja jake­lu­lii­ke­toi­min­nan joh­ta­ja Han­nu Sal­mi.

Laa­tuklu­bin pal­kin­not jae­taan syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­vil­lä WAN-IFRA –mes­suil­la.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...