Uusia tuu­lia Bot­nia Prin­tin asiakaspalveluun

Susan­ne Starck (36) on Bot­nia Prin­tin uusi asiak­kuus­vas­taa­va. Kok­ko­la­lai­nen Starck aloit­ti Bot­nia Prin­tin pal­ve­luk­ses­sa 1. elo­kuu­ta 2018.

Bot­nia Prin­tin jouk­ko kas­voi pit­kän lin­jan asiakaspalvelu‑, myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­teh­tä­vien ammat­ti­lai­sel­la. Susan­ne Starck on kou­lu­tuk­sel­taan kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan tra­de­no­mi ja hän on työs­ken­nel­lyt vuo­des­ta 2007 Sano­ma­kon­ser­niin kuu­lu­vas­sa AAC Glo­bal Oy:ssä ennen kuin siir­tyi Bot­nia Prin­tin pal­ve­luk­seen. AAC :n vuo­si­naan hän työs­ken­te­li useam­mas­sa työ­teh­tä­väs­sä, kuten kou­lu­tus­pal­ve­luis­sa yri­tys­asiak­kail­le nimet­ty­nä kou­lu­tus­vas­taa­va­na, mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä sekä mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja­na sisäl­lön­tuo­tan­non palveluissa.

- Kes­ki­poh­jan­maan Kir­ja­pai­no- kon­ser­ni ja sitä kaut­ta Bot­nia Print oli­vat minul­le entuu­des­taan tut­tu­ja, joten minul­la oli val­miik­si mel­ko hyvä käsi­tys Bot­nia Prin­tin suo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta itse­ni kal­tai­sel­le­ni työn­te­ki­jäl­le. Eri­tyi­ses­ti arvos­tan Bot­nia Prin­tin moder­nia yri­tys­kult­tuu­ria, asia­kas­läh­töi­syyt­tä, tuot­tei­den laa­tua sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä, Susan­ne toteaa.

- Susan­nen kou­lu­tus- ja työ­taus­ta sekä luon­tai­nen kyky pal­vel­la asiak­kai­ta oli­vat rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa valin­taa teh­täes­sä. Uskon, että Susan­nen avoin ja iloi­nen luon­ne sekä pit­kä koke­mus asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta sopii hie­nos­ti asiak­kuus­vas­taa­van moni­puo­li­seen teh­tä­vään pai­no­ta­los­sam­me. Tämän rek­ry­toin­nin ansios­ta voim­me paran­taa asiak­kai­dem­me pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta enti­ses­tään, sanoo Bot­nia Prin­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Salmi.

Starc­kin työ­pis­te sijait­see Kok­ko­las­sa Bot­nia Prin­tin tilois­sa, Leka­tie 2. Hänet tavoit­taa par­hai­ten nume­ros­ta 044 377 0222 tai säh­kö­pos­tit­se susanne.starck@botniaprint.fi

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...