Uut­ta laa­tu­asian­tun­te­mus­ta Bot­nia Printtiin

Tero Suvan­to on nimi­tet­ty leh­ti­teh­taan myyn­ti­tea­miin avai­n­asia­kas­pääl­li­kök­si 1.6.2018 alkaen.

Tero on pit­kään toi­mi­nut sano­ma­leh­tia­lal­la Alma Median pal­ve­luk­ses­sa Alma Manun pai­nos­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Hän aloit­ti vuon­na 1988 pos­tit­ta­ja­na ja pain­aja­na, ja siir­tyi 1994 työs­ken­te­le­mään pai­non prepress-ympä­ris­töön. Asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä Tero aloit­ti 2005 ja Alma Manun Tulos­tus­pal­ve­lun vetä­jä­nä 2010.

- Bot­nia Prin­tin kans­sa olen teh­nyt yhteis­työ­tä jo jon­kin aikaa ja sen myö­tä herä­si tun­ne sii­tä, että haluan olla muka­na kehit­tä­mäs­sä Suo­men paras­ta sano­ma­leh­ti­laa­tua ja olla osa Bot­nia Prin­tin työyh­tei­söä. Bot­nia Print tar­jo­aa uusia mie­len­kiin­toi­sia haas­tei­ta eri­lai­sen pai­no­tek­nii­kan vuok­si ja se innoit­taa kehit­tä­mään itse­ään ja luo­maan laa­tu­tie­toi­sem­paa työn­kul­kua, tote­aa Tero.

Teron roo­li tulee ole­maan mer­kit­tä­vä asiak­kai­den pai­noai­neis­toi­hin ja pai­no­tuot­tei­den laa­dun kehit­tä­mi­seen liit­ty­vien pro­jek­tien paris­sa. Myös myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun teh­tä­vät ovat osa toi­men­ku­vaa. Teron esi­mies on leh­ti­pai­no- ja jake­lu­lii­ke­toi­min­nan joh­ta­ja, Han­nu Sal­mi.

- Terol­la on kol­men­kym­me­nen vuo­den koke­mus eri teh­tä­vis­sä Alma Manun leh­ti­pai­nos­sa Tam­pe­reel­la. On mah­ta­vaa saa­da näin kovan luo­kan ammat­ti­lai­nen vah­vis­ta­maan mei­dän jouk­kuet­tam­me. Hänel­lä on erit­täin vank­ka osaa­mi­nen Pre-Press puo­lel­ta ja tulee var­mas­ti jat­kos­sa myös ole­maan tär­keä lenk­ki leh­ti­pai­non digi­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä, ker­too Han­nu.

Tero toi­mii lähel­lä asiak­kai­ta tuke­mas­sa hyvän sano­ma­leh­ti­laa­dun tuot­ta­mis­ta, joka ede­saut­taa tavoit­ta­maan par­haan mah­dol­li­sen pai­no­laa­dun. Teron toi­mi­paik­ka sijait­see Tam­pe­reel­la ja hänet tavoit­taa nume­ros­ta 044 574 6203 tai säh­kö­pos­tis­ta tero.suvanto@botniaprint.fi.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...