Yhteis­työ­tä taka­na jo kuusi vuotta!

“Kyrkpres­se­nin teki­jät ovat olleet kaut­ta lin­jan tyy­ty­väi­siä yhtei­siin vuo­siin Bot­nia Prin­tin kans­sa. –Leh­ti­teh­taan toi­min­ta on kai­kin puo­lin asia­kas­läh­töis­tä, Fon­ta­na Median toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Kyrkpres­se­nin pää­toi­mit­ta­ja May Wik­ström toteaa.”

Ruot­sin­kie­li­sen Kyrkpres­se­nin vuo­den 2012 ensim­mäi­nen nume­ro vii­meis­te­li mit­ta­van leh­ti­uu­dis­tuk­sen. Uusi vuo­si toi nimit­täin tul­les­saan myös pai­no­ta­lon vaih­dok­sen: Kyrkpres­sen päät­ti kokeil­la kok­ko­la­lais­ta sano­ma­leh­ti­teh­das Bot­nia Prin­tiä laa­duk­kaan pai­no­jäl­jen toivossa.

Odo­tuk­set täyt­tyi­vät heti ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la ja edel­leen kuu­den vuo­den jäl­keen luo­tam­me Bot­nia Prin­tin asian­tun­te­muk­seen pai­no asiois­sa. Arvos­tam­me hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua, jota on saa­ta­vil­la myös ruot­sin­kie­lel­lä. Meis­tä myös tun­tuu, että olem­me arvos­tet­tu asia­kas ja enem­män­kin. Yhteis­työ­täm­me voi­si kuvail­la kump­pa­nuu­dek­si, jos­sa asiat rat­kais­taan molem­pia pal­ve­le­val­la tavalla.

Aina­han kaik­ki ei mene kuten on suun­ni­tel­tu. Muis­tan ker­ran, kun kysees­sä oli tie­ten­kin tär­keä eri­kois­nu­me­ro ja kuvien väreis­sä oli jotain vikaa, kun leh­ti pai­net­tiin. Asia otet­tiin heti sel­vi­tyk­seen ja vika pai­kan­net­tiin. En edes muis­ta kuin­ka asiat sii­tä ete­ni­vät, mut­ta pää­asia­han oli, että meil­le isoon asi­aan, rea­goi­tiin vii­py­mät­tä ja asia selvitettiin.

Muis­tan myös tapauk­sen jokusen vuo­den takaa, kun pos­tin lak­ko oli alka­mas­sa ja olim­me pin­tees­sä. Teim­me Bot­nia Prin­tin kans­sa yhdes­sä pää­tök­sen ja run­saas­ti jär­jes­te­ly­jä, että me tääl­lä toi­mi­tuk­ses­sa ura­koim­me saa­dak­sem­me pai­no aineis­ton kokoon etua­jas­sa ja pai­nol­ta jär­jes­tet­tiin pai­noai­ka­tau­lun muu­tos ja pos­ti­tus aikai­sem­mal­le päi­väl­le. Näin saim­me jous­ta­vuu­del­la, ahke­ruu­del­la ja ennen kaik­kea yhteis­työl­lä leh­det seu­ra­kun­ta­lai­sil­le etua­jas­sa, jo ennen lakon alkamista!

Arvos­tam­me suu­res­ti tämän kal­tais­ta yhteis­työ­tä ja sitä, että voim­me luot­taa pai­non laa­tuun poik­keuk­set­ta. Mikä tär­ke­ää, niin jaam­me myös samat eko­lo­gi­set arvot. Bot­nia Print on Suo­men eko­lo­gi­sin pai­no vedet­tö­män pai­no­tek­niik­kan­sa ansiois­ta. Kaik­ki pai­nos­sa käy­tet­tä­vä mate­ri­aa­li kier­rä­te­tään lähes 100 pro­sent­ti­ses­ti. Luki­joil­lem­me voi­si olla kiva tie­to, että he saat­ta­vat lukea leh­te­ään uudel­leen samas­ta pape­ris­ta, jutut vaan ovat vaihtuneet.

Laa­duk­kuu­des­ta, ystä­väl­li­ses­tä asia­kas­pal­ve­lus­ta ja ympä­ris­tö­ar­vois­ta emme myös­kään koe mak­sa­vam­me lii­kaa – eli hin­ta­ta­so on kohdallaan.

Täl­lä het­kel­lä tun­tuu, että pai­non vaih­ta­mi­nen oli­si iso asia ja askel vää­rään suun­taan. Vas­taa­vaa pai­no­tek­niik­kaa kun ei Suo­mes­ta muu­al­ta löy­dy, päät­te­lee Fon­ta­na Median toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Kyrkpres­se­nin pää­töi­mit­ta­ja May Wikström.

KYRKPRESSEN
Kyrkpres­sen on Suo­mes­sa ilmes­ty­vä ruot­sin­kie­li­nen, kir­kol­li­nen leh­ti. Ruot­sin­kie­li­set seu­ra­kun­nat tilaa­vat leh­den jäse­nil­leen. Leh­den levik­ki on 80 000 kap­pa­let­ta ja sitä jul­kai­see För­sam­lingsför­bun­de­tin omis­ta­ma Fon­ta­na Media.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...