Bot­nia Prin­tin ympä­ris­tö­pe­ri­aat­teet — pide­tään luon­nos­ta huolta!

Bot­nia Print toi­mii ympä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ti kai­kil­la toi­min­nan osa-alueil­la. Tar­joam­me ympä­ris­tö­tie­toi­sil­le asiak­kail­lem­me vähem­män ympä­ris­töä kuor­mit­ta­via vaihtoehtoja.

  • Tun­nis­tam­me ja tie­dos­tam­me toi­min­taam­me ja tuot­tei­siim­me liit­ty­vät ympä­ris­tö­nä­kö­koh­dat ja ‑vai­ku­tuk­set. Mer­kit­tä­vim­piä niis­tä ovat mate­ri­aa­lien käyt­tö, ener­gian käyt­tö, kier­rä­tys­jä­te ja nii­hin liit­ty­vät vaikutukset.
  • Sitou­dum­me ympä­ris­tö­joh­ta­mi­sen tason paran­ta­mi­seen sekä ympä­ris­tön pilaan­tu­mi­sen ehkäisemiseen.
  • Nou­da­tam­me toi­min­taam­me kos­ke­vaa ympä­ris­tö­lain­sää­dän­töä ja viran­omais­mää­räyk­siä. Edel­ly­täm­me vas­taa­vaa myös mate­ri­aa­li- ja palvelutoimittajiltamme.
  • Tar­joam­me asiak­kail­lem­me vähem­män ympä­ris­töä kuor­mit­ta­via vaih­toeh­to­ja tuot­tei­ta, raa­ka-ainei­ta ja pal­ve­lu­ja valittaessa.
  • Mini­moim­me kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me mate­ri­aa­lien ja ener­gian kulu­tuk­sen, kier­rä­täm­me tuo­tan­to­jät­teen käy­tän­nös­sä 100 pro­sent­ti­ses­ti, sekä pyrim­me hyö­dyn­tä­mään muut syn­ty­vät jät­teet ener­gia­käyt­töön. Mer­kit­tä­vä osa käyt­tä­mäs­täm­me ener­gias­ta tuo­te­taan koti­mai­sel­la vesi- ja tuulivoimalla.

Ota yhteyt­tä

susanne.starck@botniaprint.fi
0443770222

Yhdes­sä voim­me vai­kut­taa ympä­ris­tön hyvinvointiin!

Bot­nia Print toi­mii ympä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ti kai­kil­la toi­min­nan osa-alueil­la. Tar­joam­me ympä­ris­tö­tie­toi­sil­le asiak­kail­lem­me vähem­män ympä­ris­töä kuor­mit­ta­via vaihtoehtoja.

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...