Bot­nia Prin­til­le uusi tähti

ANSAITSIMME UUDEN TÄHDEN TUNNUSTUKSENA VUOSIKYMMENEN AJAN JATKUNEESTA PANOSTUKSESTA PAINOLAATUUN

Bot­nia Print vah­vis­ti jo vii­den­nen ker­ran jäse­nyy­ten­sä World Associa­tion of News­pa­pers and News Publishers’n (WAN-IFRA) laa­tuklu­biin vuo­sil­le 2020–2022. Täl­lä ker­taa ansait­sim­me lisäk­si uuden tun­nus­tuk­sen; STAR CLUB ‑täh­ti­luo­ki­tuk­sen. Tämä täh­ti­luo­ki­tus on kun­nia­no­soi­tus vuo­si­kym­me­nen ajan jat­ku­nees­ta menes­tyk­ses­tä laa­tuklu­bin joka toi­nen vuo­si jär­jes­tä­mäs­sä kilpailussa.

WAN-IFRA:n laa­tuklu­bi­jä­se­nyys on kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tuin osoi­tus sano­ma­leh­ti­pai­non tuo­tan­non laa­dus­ta. Bot­nia Print on osal­lis­tu­nut kil­pai­luun joka ker­ta Kes­ki­poh­jan­maa-leh­del­lä. Kan­sain­vä­li­sis­tä asian­tun­ti­jois­ta koot­tu raa­ti arvioi muun muas­sa väri­sä­vy­jen oikeel­li­suut­ta, koh­dis­tus­tark­kuuk­sia ja tasa­pai­noa läpi koko pai­ne­tun tuotteen.

Bot­nia Prin­tin teh­das­pääl­lik­kö Toni Kle­mo­la ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Sal­mi iloit­se­vat vii­den­nes­tä jäse­nyy­des­tä ja sen muka­naan tuo­mas­ta uudes­ta täh­ti­luo­ki­tuk­ses­ta. He totea­vat, että kii­tok­set kuu­lu­vat jäl­leen koko hen­ki­lö­kun­nal­le. Ilman ammat­ti­tai­toi­sia ja sitou­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä emme voi­si menestyä!

Pidäm­me Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa ainut­laa­tui­sen laa­du­kas­ta leh­ti­tuo­tan­toam­me ja tuot­tei­tam­me tär­keim­pä­nä menes­tys­te­ki­jä­näm­me markkinoilla.

Jot­ta asiak­kaam­me voi­si­vat jat­kos­sa­kin naut­tia tun­nus­te­tus­ti par­haas­ta pai­no­laa­dus­ta, olem­me perus­ta­neet eri­tyi­sen BP-laa­tu­ryh­män. Ryh­mään jäse­net on koos­tet­tu par­haan näke­myk­sen saa­vut­ta­mi­sek­si moni­puo­li­sen osaa­mi­sen omaa­vis­ta hen­ki­löis­tä, johdon‑, myynnin‑, tuo­tan­non­joh­don sekä tuo­tan­non työntekijöistä.

Ryh­män perus­ta­mi­sen pää­asial­li­set tavoit­teet ovat:

  • Tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na on laa­tu­poik­kea­mien ennal­taeh­käi­sy, sil­lä kor­kea laa­tu on yksi leh­ti­teh­taam­me kes­kei­sis­tä vah­vuuk­sis­ta kove­ne­vas­sa mark­ki­nas­sa. Kor­kea laa­tu ja laa­tu­poik­kea­mien ennal­taeh­käi­sy pitä­vät sisäl­lään; huo­lel­li­sen laa­dun­seu­ran­nan ja sel­vi­tys­työn mah­dol­lis­ten poik­kea­mien syis­tä. Näin voim­me ennal­taeh­käis­tä ris­kiä nii­den syn­ty­mi­ses­tä pro­ses­sin eri vaiheissa.
  • Pai­no­laa­tuun vai­kut­ta­vien rea­li­teet­tien tie­dos­ta­mi­nen ja toi­men­pi­teet tar­vit­taes­sa: Konei­den ikään­ty­mi­nen, haas­teet mate­ri­aa­lien laa­tu­vaih­te­luis­sa ja omien toi­min­ta­ta­po­jen eroa­vai­suu­det ovat useas­ti syy­nä laa­tu­poik­kea­miin tuo­tan­to­pro­ses­sis­sa ja haluam­me panos­taa eri­tyi­ses­ti nii­den minimointiin.
  • ”Par­hai­den käy­tän­tö­jen ja toi­min­ta­ta­po­jen” tun­nis­ta­mi­nen tuo­tan­to­ym­pä­ris­tös­sä sekä var­mis­tu­mi­nen sii­tä, että ne ovat kaik­kien tie­dos­sa ja osa­na arkea.

Laa­tu­ryh­män ensim­mäi­nen kokous pidet­tiin 28.9 ja jat­kos­sa ryh­män on tar­koi­tus kokoon­tua sään­nöl­li­ses­ti ker­ran kuu­kau­des­sa tai tar­vit­taes­sa useammin.

Kes­ki­poh­jan­maa ‑leh­del­le edel­lä mai­nit­tu tar­koit­taa sitä, että jul­kai­sun­ne edus­taa pai­no­laa­dul­taan maa­il­man­luo­kan leh­tie­liit­tiä nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Vas­taa­vaan saa­vu­tuk­seen yltä­nei­tä leh­ti­pai­no­ja on maa­il­mas­sa ainoas­taan rei­lu 50 kap­pa­let­ta. Kes­ki­poh­jan­maa, kuten muut­kin Bot­nia Prin­tis­sä pai­ne­tut jul­kai­sut voi­vat siis ylpeä­nä tode­ta edus­ta­van­sa pal­lon paras­ta painolaatua!

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...